Nadcházející události

Školní řád ZŠ

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tuto směrnici.

I. Práva a povinností žáků a jejich zákonných zástupců ve škole a podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů s pedagogickými pracovníky,

A. PRÁVA A POVINNOSTI ŽÁKŮ

1. Žáci mají právo

a) na vzdělávání a školské služby podle školského zákona,
b) být informován o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
c) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje,
d) zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit,
d) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dle školského zákona.

2. Zákonní zástupci mají právo zejména na

a) svobodnou volbu školy pro svého žáka
b) informace o průběhu a vzdělávání žáka ve škole
c) informace o škole podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
d) nahlížet do výroční zprávy, pořizovat si z ní opisy a výpisy,
e) právo na vzdělávání v jazyce národnostní menšiny, a to za podmínek stanovených v § 14 školského zákona
f) na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle školského zákona,
f) u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělávání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem, na vytvoření nezbytných podmínek, které toto vzdělávání umožní, a na poradenskou pomoc školy a školského poradenského zařízení,
g) volit a být voleni do školské rady,
h) vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání žáka,
i) požádat o přezkoumání výsledků hodnocení žáka,

3. Zákonní zástupci žáků jsou povinni

a) zajistit, aby žák docházel řádně do školy,
b) na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,
c) informovat školu o zdravotní způsobilosti žáka ke vzdělávání a případných změnách způsobilosti, o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání, údaje o tom, zda je žák zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn;
d) oznamovat škole údaje podle § 28 odst. 2 a 3 školského zákona č. 561/2004 Sb., další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.
e) doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.
f) žádat o uvolňování žáka z vyučování následovně:
při odchodu žáka z vyučování před jeho ukončením na základě písemné omluvy rodičů, kterou žák předloží třídnímu učiteli;
při uvolnění na jeden den žádat o uvolnění třídního učitele;
při uvolnění na více dní ředitele školy.

4. Žáci jsou povinni

a) řádně docházet do školy a zodpovědně se vzdělávat,
b) dodržovat školní řád a předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
c) plnit pokyny pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem.

5. Žák se ve škole chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů zaměstnanců školy, dodržuje školní řád školy a řády odborných učeben. Chová se tak, aby neohrozil zdraví svoje, ani jiných osob.

6. Žák chodí do školy pravidelně a včas podle rozvrhu hodin a účastní se činností organizovaných školou. Účast na vyučování nepovinných předmětů je pro přihlášené žáky povinná. Odhlásit se může vždy ke konci pololetí.

7. Žák se řádně a systematicky připravuje na vyučování.

8. Žák chodí do školy vhodně a čistě upraven a oblečen.

9. Žák zachází s učebnicemi a školními potřebami šetrně, udržuje své místo, třídu i ostatní školní prostory v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením; nosí do školy učebnice a školní potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů učitelů.

10. Před ukončením vyučování žáci z bezpečnostních důvodů neopouštějí školní budovu bez vědomí vyučujících. V době mimo vyučování žáci zůstávají ve škole jen se svolením vyučujících a pod jejich dohledem.

11. Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).

12. Žák během vyučování a o přestávkách nepoužívá mobilní telefon, pokud mu to nebylo povoleno vyučujícím. Telefon má vypnutý a uložený v aktovce a smí jej používat jen výjimečně a se svolením pedagogických pracovníků a to převážně k vyřízení neodkladných záležitostí se zákonnými zástupci, případně k výuce, pokud je k tomu vyučujícím vyzván.

13. Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti ve škole.

14. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností školy, hlásí bez zbytečného odkladu vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo jinému zaměstnanci školy.

15. Žák nenosí do školy předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob. Cenné předměty, včetně šperků a mobilních telefonů odkládá pouze na místa k tomu určená, to znamená pouze do osobních uzamykatelných skříněk, případně na pokyn vyučujících, kteří je po stanovenou dobu přeberou do úschovy a zajistí jejich bezpečnost.

16. Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo školského zařízení se považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem. Dopustí-li se žák takovéhoto jednání, oznámí ředitel školy nebo školského zařízení tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí a státnímu zastupitelství do následujícího pracovního dne poté, co se o tom dozvěděl.

17. Při porušení povinností stanovených tímto školním řádem lze podle závažnosti porušení žákovi uložit:
a) napomenutí třídního učitele,
b) důtku třídního učitele,
c) důtku ředitele školy.
Škola neprodleně oznámí uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci a zaznamená je do dokumentace školy.

B. PRÁVA A POVINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

1. Práva pedagogických pracovníků

Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo
a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména na ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany žáků nebo zákonných zástupců žáků a dalších osob, které jsou v přímém kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,
b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu s právními předpisy,
c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálně-pedagogické a pedagogicko-psychologické činnosti,
d) volit a být voleni do školské rady,
e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.
2. Povinnosti pedagogických pracovníků

Pedagogický pracovník je povinen
a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,
b) chránit a respektovat práva žáků,
c) chránit bezpečí a zdraví žáků a předcházet všem formám rizikového chování ve školách a školských zařízeních,
d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,
e) ve smyslu evropského nařízení ke GDPR zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím data, údaje a osobní údaje a zaměstnanců školy, citlivé osobní údaje, informace o zdravotním stavu žáků a výsledky poradenské pomoci školského poradenského zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku, shromažďovat pouze nezbytné údaje a osobní údaje, bezpečně je ukládat a chránit před neoprávněným přístupem, neposkytovat je subjektům, které na ně nemají zákonný nárok, nepotřebné údaje vyřazovat a dál nezpracovávat.
f) poskytovat žáku nebo zákonnému zástupci žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

II. Provoz a vnitřní režim školy

A. Režim činnosti ve škole
1. Vyučování začíná v 8.00 hodin, vyučování výjimečně zařazené na dřívější dobu nesmí začínat dříve než v 7 hodin. Vyučování probíhá podle časového rozvržení vyučovacích hodin a přestávek, které je přílohou tohoto řádu. Tyto údaje mají žáci zapsány v žákovských knížkách. Vyučování končí nejpozději do 17 hodin. Vyučovací hodina trvá 45 minut. Školní vzdělávací program školy může pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a spojovat, v tomto případě je odlišná doba ukončení vyučování oznámena rodičům.

2. Školní budova se pro žáky otevírá v 6.30 hodin. Žákům je umožněn vstup do budovy nejméně 20 minut před začátkem dopoledního vyučování a pobyt v budově školy mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. V jinou dobu vstupují žáci do školy pouze na vyzvání zaměstnanců školy, kteří nad nimi zajišťují pedagogický dohled. Dohled nad žáky je zajištěn po celou dobu jejich pobytu ve školní budově.

3. Přestávky mezi vyučovacími hodinami jsou desetiminutové, na svačinu se zařazuje přestávka v délce 20 minut. Přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním trvá 50 minut. V případech hodných zvláštního zřetele jsou zkráceny některé desetiminutové přestávky na nejméně 5 minut a přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním na nejméně 30 minut. Při zkracování přestávek ředitel školy přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků.

4. Po příchodu do budovy si žáci odkládají obuv a oblečení na místa k tomu určená – v šatnách a ihned odcházejí do učeben. V průběhu vyučování je žákům vstup do šaten povolen pouze se svolením vyučujícího.

5. Při organizaci výuky jinak než ve vyučovacích hodinách stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

6. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

7. Nejvyšší počet žáků ve třídě je obecně 30.

8. Při výuce některých předmětů, zejména nepovinných a volitelných, jsou děleny třídy na skupiny, vytvářeny skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovány třídy, počet skupin a počet žáků ve skupině se určí rozvrhem na začátku školního roku, zejména podle prostorových, personálních a finančních podmínek školy, podle charakteru činnosti žáků, v souladu s požadavky na jejich bezpečnost a ochranu zdraví a s ohledem na didaktickou a metodickou náročnost předmětu.

9. Nejvyšší počet žáků ve skupině je 30. Při výuce cizích jazyků je nejvyšší počet žáků ve skupině 24.

10. Škola při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků a vytváří podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro prevenci rizikového chování.

11. Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytuje žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

12. Škola vede evidenci úrazů žáků, k nimž došlo při činnostech uvedených v odstavci 11, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím.

13. O všech přestávkách je umožněn pohyb dětí mimo třídu. Velké přestávky jsou za příznivého počasí určeny k pobytu dětí mimo budovu školy.

14. Provoz školy probíhá ve všedních dnech, od 6.30 do 15.30 hodin.

15. V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce.

B. Režim při akcích mimo školu

1. Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a vzdělávání mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním zaměstnancem školy – pedagogickým pracovníkem. Společně s ním může akci zajišťovat i zaměstnanec, který není pedagogickým pracovníkem, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

2. Při organizaci výuky při akcích souvisejících s výchovně vzdělávací činností školy mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví zařazení a délku přestávek pedagog pověřeným vedením akce, podle charakteru činnosti a s přihlédnutím k základním fyziologickým potřebám žáků.

3. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, nesmí na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků připadnout více než 25 žáků. Výjimku z tohoto počtu může stanovit s ohledem na náročnost zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků ředitel školy. Škola pro plánování takovýchto akcí stanoví tato pravidla – každou plánovanou akci mimo budovu školy předem projedná organizující pedagog s vedením školy zejména s ohledem na zajištění BOZP. Akce se považuje za schválenou uvedením v týdenním plánu práce školy, kde zároveň s časovým rozpisem uvede ředitel školy jména doprovázejících osob.

4. Při akcích konaných mimo místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, kdy místem pro shromáždění žáků není místo, kde škola uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje organizující pedagog bezpečnost a ochranu zdraví žáků na předem určeném místě 15 minut před dobou shromáždění. Po skončení akce končí zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví žáků na předem určeném místě a v předem určeném čase. Místo a čas shromáždění žáků a skončení akce oznámí organizující pedagog nejméně 2 dny předem zákonným zástupcům žáků, a to zápisem do žákovské knížky nebo jinou písemnou informací.

5. Při přecházení žáků na místa vyučování či jiných akcí mimo budovu školy se žáci řídí pravidly silničního provozu a pokyny doprovázejících osob. Před takovýmito akcemi doprovázející učitel žáky prokazatelně poučí o bezpečnosti. Pro společné zájezdy tříd, lyžařské kursy, školy v přírodě platí zvláštní bezpečnostní předpisy, se kterými jsou žáci předem seznámeni. Při pobytu v ubytovacích zařízeních se účastníci akce řídí vnitřním řádem tohoto zařízení.

6. Součástí vzdělávání mohou být také další aktivity, uvedené ve školním vzdělávacím programu, jako bruslení, školy v přírodě, turistické, cyklistické a jiné kurzy, sportovní soustředění, zahraniční akce.

8. Chování žáků na mimoškolních akcích je součástí celkového hodnocení žáka včetně hodnocení na vysvědčení.

9. Při zapojení školy do soutěží bezpečnost a ochranu zdraví žáků po dobu dopravy na soutěže a ze soutěží zajišťuje vysílající škola, pokud se zákonným zástupcem žáka nedohodne jinak. V průběhu soutěže zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví žáků organizátor.

C. Docházka do školy

1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka – písemně nebo telefonicky. Po návratu žáka do školy písemně na omluvném listu v žákovské knížce. Omluvu podepisuje jeden ze zákonných zástupců žáka. Omluvenku předloží žák třídnímu bez zbytečného odkladu po návratu do školy, nejdéle do jednoho týdne. Absenci žáka omlouvají zákonní zástupci žáka. Z jedné vyučovací hodiny uvolňuje příslušný vyučující, na delší dobu uvolňuje třídní učitel, na více dnů ředitel školy.

2. Ředitel školy může ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

III. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

1. Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.

2. Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou.

3. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci hlásí ihned vyučujícímu, nebo pedagogickému dohledu.

4. Žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dohledu pedagoga.

5. Při výuce v tělocvičně, dílnách, na pozemcích zachovávají žáci specifické bezpečnostní předpisy pro tyto učebny, dané řádem odborné učebny. Vyučující daného předmětu provedou prokazatelné poučení žáků v první vyučovací hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

6. Školní budova je volně přístupná zvenčí pouze v době, kdy je dohlížejícími zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá budovu cizím příchozím, je povinen zjistit důvod jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu školy jsou zevnitř volně otevíratelné dveře hlavního vchodu.

8. Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí, žáků a studentů a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů, poskytovat žákům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

9. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

10. Po poslední vyučovací hodině dopoledního a odpoledního vyučování vyučující předává žáky, kteří jsou přihlášeni do školní družiny vychovatelkám školní družiny. Ostatní odvádí do šaten a stravující se žáky pak do školní jídelny. Dohled ve školní jídelně zajišťuje vychovatelka nebo vyučující.

11. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Třídní učitelé zajistí, aby každý žák měl zapsány v žákovské knížce tyto údaje: rodné číslo, adresu, telefonní čísla rodičů do zaměstnání a domů, adresu a jméno ošetřujícího lékaře.
Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem, nebo který se o něm dozvěděl první.

12. Pedagogičtí a provozní pracovníci školy nesmí žáky v době dané rozvrhem bez dohledu dospělé osoby uvolňovat k činnostem mimo budovu, nesmí je samotné posílat k lékaři atd. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem výuky žáka, včetně nepovinných předmětů, přestávek.

13. Při zjištěných projevech rizikového chování u žáků škola postupuje v souladu s pokyny a metodickými doporučeními MŠMT vydané k primární prevenci rizikového chování u žáků ve školách a školských zařízeních. Ve vnitřních i vnějších prostorách všech typů škol a na akcích pořádaných školou je zakázáno kouřit, užívat alkohol; vyrábět, distribuovat, přechovávat, užívat, šířit a propagovat omamné a psychotropní látky,

14. Evidence úrazů.
a) Záznam o úrazu provádí zaměstnanec školy, který v době vzniku úrazu vykonával nad žáky dohled. Pokud byl úraz ohlášen dodatečně žákem nebo jeho zákonnými zástupci, záznam provádí opět zaměstnanec, během jehož dohledu k úrazu údajně došlo, nebo třídní učitel.
b) V knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí, žáků a studentů (dále jen „úraz“), ke kterým došlo při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.
c) Při úrazech smrtelných a úrazech, jejichž důsledkem byla nepřítomnost zraněného ve škole zasahující do dvou po sobě následujících vyučovacích dnů, vyhotovuje škola obdobným postupem záznamy o úrazu na předepsaných formulářích. Záznam o jakémkoli úrazu, i evidovaném v knize úrazů se vyhotoví také na žádost zákonného zástupce žáka nebo zřizovatele, zdravotní pojišťovny žáka, příslušného inspektorátu České školní inspekce anebo místně příslušného útvaru Policie České republiky. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zákonnému zástupci žáka.
d) O úrazu žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Pokud nasvědčují zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá škola bez zbytečného odkladu hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky. Dále o úrazu podá škola bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.
e) Záznam o úrazu, jehož důsledkem byla nepřítomnost, nebo pokud je pravděpodobné, že žáku bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, zasílá škola (školské zařízení) za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce – zřizovateli, zdravotní pojišťovně žáka a příslušnému inspektorátu České školní inspekce.
f) Záznam o smrtelném úrazu zasílá škola (školské zařízení) navíc ještě místně příslušnému útvaru Policie České republiky a to do 5 pracovních dnů po podání hlášení podle předchozího odstavce.
g) Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu, podléhají režimu ochrany osobních údajů podle planých právních předpisů.

IV. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

1. U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy, majetku žáků, učitelů či jiných osob žákem je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

2. Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí – uzamykání šaten, tříd.

3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, cenné věci do školy nenosí. Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

4. Žáci školy a zaměstnanci školy odkládají osobní majetek pouze na místa k tomu určená.

5. Žákům základních škol jsou bezplatně poskytovány učebnice a učební texty uvedené v seznamu podle školského zákona. Žáci prvního ročníku základního vzdělávání tyto učebnice a učební texty nevracejí, žáci ostatních ročníků základního vzdělávání jsou povinni učebnice a učební texty vrátit nejpozději do konce příslušného školního roku. Žáci jsou povinni řádně pečovat o takto propůjčený majetek školy, ochraňovat jej před ztrátou a poškozením, vrátit jej na konci roku v řádném stavu.

V. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

1. Tato pravidla jsou pro svoji rozsáhlost uvedena v dílčí, samostatné části školního řádu – pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

VI. Školní stravování

Podle vyhlášky č. 107/2005 Sb. o školním stravování (§2, odst. 3) stanovuje ředitel školy tyto podmínky pro poskytování školního stravování:

Bližší podmínky uvedené níže jsou stanoveny ve Vnitřním řádu školní jídelny a školní výdejny, vnitřní směrnice č. 8.

– cenu obědů
– způsob placení (hotovostní, bezhotovostní)
– do kterého data musí být obědy pro příští měsíc zaplaceny
– způsob přihlašování a odhlašování
– výdej do jídlonosičů
– organizaci výdeje – dohled, doba stravování pro cizí strávníky,
– atd.)

VII. Závěrečná ustanovení

1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: za ZŠ Mgr. Radmila Brejtrová.
2. Zrušuje se předchozí znění tohoto řádu, jeho uložení se řídí spisovým řádem školy.
3. Směrnice nabývá účinnosti dnem: 7. 10. 2021. Školní řád byl schválen školskou radou.
4. Podle § 30 školského zákona č. 561/2004 Sb. zveřejňuje ředitel školy tento řád následujícím způsobem: vyvěšením na chodbě školy, ve sborovně školy a způsobem umožňujícím dálkový přístup (na webu školy).
5. Zaměstnanci školy s tímto řádem byli seznámeni na mimořádné poradě dne 8. 10. 2021.
6. Žáci školy byli s tímto řádem seznámeni třídními učiteli 11. 10. 2021, seznámení je zaznamenáno v třídních knihách.
7. Zákonní zástupci žáků byli informováni o vydání řádu školy informačním mailem, řád je pro ně zpřístupněn na chodbě školy, v ředitelně školy a na webových stránkách školy.

Ve Žďárkách, dne 7. 10. 2021

Mgr. Daniela Sidney,
ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky

Klasifikační řád Příloha č. 1 ke školnímu řádu

Hodnocení vzdělávání žáků

Úvodní ustanovení

Pravidla pro hodnocení výsledků základního vzdělávání žáků v ZŠ Žďárky se stanoví podle § 14, 15, 16, 18 a § 21 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zásady hodnocení průběhu a výsledku vzdělávání

– hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáka musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými kritérii, věcné, srozumitelné a všestranné
– pro klasifikaci platí obecná zásada, že vždy hodnotíme to, co žák zná a ne to, co nezná
– při hodnocení, průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagogický pracovník (dále jen učitel) přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi
– při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech vzhledem k určité indispozici (dlouhodobá nemoc, změny v rodinných poměrech apod.); dále je potřeba při klasifikaci zohlednit případné specifické poruchy učení a výsledky vyšetření PPP v návaznosti na integraci a vypracovaný individuální vzdělávací plán
– učitel je povinen prokazatelným způsobem (zápis do ŽK, písemné oznámení, osobní pohovor apod.) oznámit zákonnému zástupci žáka veškeré problémy v prospěchu a chování ve chvíli, kdy se tyto problémy objeví
– hodnocení žáka je součástí výchovně vzdělávacího procesu
– za ukončené první i druhé pololetí se vydává žákovi řádné vysvědčení, za první pololetí lze žákovi vydat místo vysvědčení výpis z vysvědčení
– hodnocení výsledků základního vzdělávání žáka je v hlavních i výchovných předmětech vyjádřeno pětistupňovou klasifikační stupnicí

Průběžná klasifikace
– hodnotí dílčí výsledky a projevy žáka

Celková klasifikace
– hodnotí výsledky souhrnně na konci každého čtvrtletí
– klasifikace výsledků žákovy práce vychází z hodnocení dosažené úrovně vzdělávání vzhledem k očekávaným výstupům v jednotlivých obdobích s přihlédnutím k věku a osobnostním předpokladům žáka
– chování neovlivňuje klasifikaci v jednotlivých předmětech
– při průběžné i celkové klasifikaci uplatňuje pedagog přiměřenou náročnost a takt
– při celkové klasifikaci se hodnotí výsledky, kterých žák dosáhl za dané klasifikační období
– při klasifikaci přihlíží pedagog k možnosti zakolísání v učebních výkonech žáka pro jeho určitou indispozici (fyzickou, psychickou)
– stupeň prospěchu se neurčuje na základě aritmetického průměru
– ředitelka základní školy sjednocuje klasifikační měřítko všech pedagogů
– žáci chybějící nejméně tři měsíce (návštěva zdravotnického zařízení) nejsou přezkušováni z probraného učiva a klasifikace se opírá o návrh zdravotního zařízení (pro školu je závazná), nevyučované předměty se za dané období neklasifikují
– do vyššího ročníku postupuje každý žák, který na konci druhého pololetí prospěl ve všech povinných předmětech stanovených školským vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření, z nichž byl žák uvolněn
– do vyššího ročníku postupuje i žák, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch
– nelze-li žáka na konci prvního pololetí hodnotit, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín (nejpozději však do dvou měsíců po skončení prvního pololetí)
– nelze-li žáka na konci druhého pololetí hodnotit, určí ředitelka školy pro jeho hodnocení náhradní termín (nejpozději však do konce září následujícího školního roku)

Výstupní hodnocení

– na konci pátého ročníku se nezpracovává výstupní hodnocení

Získávání podkladů pro hodnocení

– soustavným diagnostickým pozorováním žáka
– sledováním jeho připravenosti na vyučování (domácí příprava, pomůcky,…)
– zkouškami – písemné, ústní, praktické, grafické, pohybové, kontrolní písemné práce
– analýzou jeho činností (projektové dny, skupinová práce, mimoškolní akce, apod.)
– konzultace s ostatními pedagogy a dalšími odborníky
– rozhovory se žákem a zákonnými zástupci

Stupně hodnocení prospěchu v povinných předmětech – klasifikace
(Čj, Aj, M, Prv, Př, Vl ,Inf)

hodnotí se:
– ucelenost, přesnost a trvalost získaných vědomostí, dovedností, zákonitostí a vztahů
– schopnost uplatňovat osvojené poznatky při řešení teoretických a praktických úkolů
– kvalita myšlení, především logika, samostatnost a tvořivost
– jazyková správnost ústního a písemného projevu
– celková kvalita výsledků činnosti, grafický projev
– žákova aktivita a zájem o vzdělávání

1 – výborný
– žák ovládá požadované poznatky, fakta a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi
– samostatně a tvořivě uplatňuje své poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických činností
– pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti
– myslí logicky, pracuje samostatně a tvořivě
– ústní a písemný projev je správný
– grafický projev je přesný a estetický
– podává kvalitní výsledky pouze s menšími nedostatky
– samostatně studuje vhodné texty

2 – chvalitebný
– žák ovládá požadované poznatky, fakta a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně
– samostatně nebo s malou dopomocí učitele uplatňuje své poznatky a dovednosti při řešení teoretických či motorických činností
– pohotově vykonává intelektuální a motorické činnosti
– myslí správně, jeho myšlení obsahuje logiku a tvořivost
– ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti
– grafický projev je estetický
– podává kvalitní výsledky v činnostech bez podstatných nedostatků
– je schopen samostatně nebo s malou dopomocí studovat vhodné texty

3 – dobrý
– žák má v ucelenosti požadovaných poznatků, faktů a zákonitostí nepodstatné mezery
– v intelektuálních a motorických činnostech projevuje nedostatky
– podstatné nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat
– při uplatnění osvojených poznatků se dopouští chyb (teoretické a motorické činnosti)
– jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se objevují chyby
– uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů podle podnětů učitele
– ústní a písemný projev má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti
– grafický projev je méně estetický s menšími nedostatky
– v kvalitě výsledků jeho činností se projevují častější nedostatky
– je schopen samostatně studovat vhodný text podle návodu učitele

4 – dostatečný
– žák má v ucelenosti požadovaných poznatků, faktů a zákonitostí závažné mezery
– v intelektuální a motorické činnosti se objevují větší nedostatky
– při uplatnění řešení teoretických a praktických činností se vyskytují závažné chyby
– v logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé
– při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný
– ústní a písemný projev má závažné nedostatky
– grafický projev je málo estetický
– závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit
– při samostatném studiu má velké těžkosti

5 – nedostatečný
– žák si neosvojil požadované poznatky, má v nich závažné mezery
– v uplatňování získaných vědomostí a dovedností se objevují velmi podstatné nedostatky a vážné chyby
– neprojevuje samostatné myšlení, objevují se logické nedostatky
– ústní a písemný projev má závažné nedostatky
– grafický projev má vážné nedostatky
– závažné chyby nedovede opravit ani ve spolupráci s učitelem
– nedovede samostatně studovat vhodný text

Stupně hodnocení prospěchu v předmětech výchovných a pracovních – klasifikace
( Vv, Pč, Tv, Hv )
hodnotí se:

– žákův vztah k práci, pracovnímu kolektivu a osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelnosti
– poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti
– aktivita, samostatnost, tvořivý přístup a kvalita výsledků činností
– dodržování bezpečnosti práce, ochrana zdraví a péče o životní prostředí
– překonávání překážek, hospodárnost využití materiálů, udržování pracovního místa v pořádku
– žákův stupeň tvořivosti
– estetické vnímání, přístup k uměleckému dílu
– v Tv s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka jeho všeobecná tělesná zdatnost, výkonnost a jeho péče o vlastní zdraví

1 – výborný
– žák projevuje soustavně kladný vztah k práci a pracovnímu kolektivu, je velmi aktivní ve všech činnostech
– při praktických činnostech pracuje samostatně, tvořivě, bezpečně ovládá postupy a způsoby práce
– účelně organizuje vlastní práci, udržuje pracovní místo v pořádku
– dodržuje bezpečnost práce, aktivně se stará o životní prostředí, hospodárně využívá materiál, energii
– osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě
– aktivně překonává překážky, úspěšně pracuje samostatně i v kolektivu
– jeho projev je estetický, působivý, procítěný, v hudební a tělesné výchově přesný
– má výrazný zájem o umění,
– estetiku a tělesnou kulturu
– úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

2 – chvalitebný
– žák projevuje kladný vztah k práci, pracovnímu kolektivu, je aktivní ve všech činnostech
– při praktických činnostech pracuje samostatně, ale méně tvořivě, s menší jistotou užívá získané teoretické poznatky
– tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech
– účelně organizuje svoji práci, udržuje pracovní místo v pořádku
– dodržuje bezpečnost práce, stará se o životní prostředí, při hospodaření s materiály, energií se dopouští malých chyb
– aktivně překonává překážky s občasnou pomocí učitele, pracuje kvalitně samostatně i v kolektivu
– jeho projev je estetický, působivý, má menší nedostatky
– má aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou zdatnost
– rozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

3 – dobrý
– žák projevuje vztah k práci s menšími výkyvy, v činnostech je méně aktivní a tvořivý
– v praktických činnostech se dopouští chyb, potřebuje občasnou pomoc učitele
– vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracovní místo v pořádku
– dodržuje bezpečnost práce, v malé míře přispívá k ochraně životního prostředí, na podnět učitele dokáže hospodárně využívat materiál a energii
– nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu
– jeho projev je méně estetický, působivý, dopouští se chyb
– nemá dostatečně aktivní zájem o umění, estetiku a tělesnou kulturu
– nerozvíjí v požadované míře estetický vkus a tělesnou zdatnost

4 – dostatečný
– žák pracuje bez zájmu, v praktických činnostech je málo aktivní a tvořivý
– ve výsledcích práce má závažné nedostatky
– v praktických činnostech se dopouští větších chyb, potřebuje soustavnou pomoc učitele
– vlastní práci organizuje za soustavné pomoci učitele, méně dbá pořádku na svém pracovním místě
– méně dbá o dodržování bezpečnosti práce i o ochranu životního prostředí, porušuje zásady hospodárnosti
– projevuje velmi malou snahu o umění, estetiku a tělesnou kulturu
– nerozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

5 – nedostatečný
– žák je v činnostech převážně pasivní, neprojevuje zájem o práci ani k pracovnímu kolektivu
– v praktických činnostech má podstatné nedostatky, nedokáže pracovat ani s pomocí učitele
– výsledky jeho práce jsou nedokončené, nepřesné a nedosahují předepsané požadavky
– práci si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek
– nedodržuje bezpečnost práce, nedbá ochrany životního prostředí, nevyužívá hospodárně materiál, energii
– projev nemá estetickou hodnotu
– neprojevuje zájem o umění, nerozvíjí svůj estetický vkus a tělesnou zdatnost

Nehodnocení
Pokud je žák nepřítomen ve vyučování delší dobu např. ze zdravotních důvodů nebo je osvobozen ze zdravotních důvodů z výuky některého předmětu, nemusí být hodnocen klasifikačním stupněm. Pro hodnocení se použije
– nehodnocen/a
– uvolněn

Používání znamének +, –
Pokud chce učitel více upřesnit stupeň hodnocení ve všech předmětech, může použít znaménka
– + (plus) – zlepšení o ½ stupně
– – (mínus) – zhoršení o ½ stupně

Hodnocení a klasifikace žáků se spec. vzdělávacími potřebami
U žáků s vývojovou poruchou klade učitel důraz na ten druh projevu žáka (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podat lepší výkon. Při klasifikaci nevychází učitel z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. To ale neznamená, že žák s vývojovou poruchou nesmí psát písemné práce nebo být ústně zkoušen. Zákonní zástupci žáků s vývojovou poruchou diagnostikovanou odborným pracovištěm mohou požádat o slovní hodnocení. Na slovním hodnocení se dohodnou s třídním učitelem, který tuto skutečnost přenese i na ostatní příslušné vyučující.
Při hodnocení a klasifikaci žáků se spec. vzdělávacími potřebami vychází učitel z úkolů, které jsou zpracovány v individuálním vzdělávacím plánu. Hodnotí se to, co žák zvládl a především jeho pokrok.

Slovní hodnocení
Použití slovního hodnocení není pouhé mechanické převádění číselného klasifikačního stupně do složitější slovní podoby. Smyslem hodnocení je objektivně posoudit jednotlivé složky školního výkonu žáka.

Při slovním hodnocení se uvádí :
– zvládnutí učiva předepsaného vzdělávacím programem
– úroveň myšlení
– úroveň vyjadřování
– úroveň aplikace vědomostí
– píle a zájem o učení

Hodnocení práce v zájmových útvarech
Výsledky práce v zájmových útvarech organizovaných školou se nehodnotí.

Celkové hodnocení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni

prospěl (a) s vyznamenáním
Žák prospěl s vyznamenáním, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu horším než 2 – chvalitebný, průměr stupňů prospěchu ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem není vyšší než 1,5 a jeho chování je hodnoceno stupněm velmi dobré v případě použití slovního hodnocení nebo kombinace slovního hodnocení a klasifikace postupuje škola podle pravidel hodnocení žáků podle § 14 odst. 1
písm. e)

prospěl (a)
Žák prospěl, není-li v žádném z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením.

neprospěl (a)
Žák neprospěl, je-li v některém z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5 – nedostatečný nebo odpovídajícím slovním hodnocením

Opakování na prvním stupni
– každý žák může opakovat na prvním stupni základní školy pouze jeden ročník
– opakoval-li již žák/žákyně na prvním stupni, může ředitelka základní školy umožnit žákovi opakovat dané období jen z vážných zdravotních důvodů a na základě písemné žádosti zákonných zástupců

Zákonní zástupci
informování zákonných zástupců o prospěchu a chování žáka:
– průběžně prostřednictvím žákovské knížky či deníčku
– na třídních a informativních schůzkách
– kdykoliv na požádání zákonného zástupce
– prokazatelně a bezprostředně při mimořádném zhoršení prospěchu, chování žáka

právo zákonných zástupců:
– má-li zákonný zástupce pochybnosti o správnosti klasifikace na konci prvního nebo druhého pololetí může do tří pracovních dnů ode dne prokazatelného seznámení se s hodnocením, nejpozději do tří dnů od vydání vysvědčení, písemně požádat ředitelku základní školy o přezkoušení žáka
– je-li daným vyučujícím ředitelka školy, požádá o přezkoušení žáka Krajský úřad Královéhradeckého kraje
– přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení písemné žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka
Sebehodnocení
– žák se prostřednictvím pravidelného hodnocení své práce postupně seznamuje se svými, možnostmi a schopnostmi
– vyučující vytváří vhodné prostředí a příležitosti, aby žák mohl objektivně zhodnotit sebe a výsledky své práce
– učitel/učitelka a žák na konci klasifikačního období společně hodnotí výkony žáka tak, aby se shodli na výsledné známce
Cílem hodnocení je shoda a žákova motivace do dalšího období.

Hodnocení chování

Úvodní ustanovení

Zásady hodnocení chování a výchovná opatření jsou vytvořena dle § 30, 31 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dle § 15 – § 18 vyhlášky č.48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky.

Zásady hodnocení
– klasifikaci chování navrhuje třídní učitel
– při klasifikaci se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka
– hodnotí se chování žáka ve škole (školní řád, vnitřní řád, řád školní družiny,…)
– hodnotí se chování žáka na školní akcích
– hodnotí se chování žáka – reprezentanta základní školy
– hodnocení je prováděno denně; čtvrtletně, pololetně a ve výjimečných případech ihned po projednání na pedagogické radě
– třídní učitel může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětů ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy udělit pochvalu nebo jiné ocenění za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
– ředitel školy může na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě udělit pochvalu nebo jiné ocenění za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci
– při závažném a prokazatelném porušování povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit výchovná opatření

Stupně hodnocení chování
– 1 velmi dobré
– 2 uspokojivé
– 3 neuspokojivé

stupeň 1 (velmi dobré)
– žák uvědoměle dodržuje pravidla slušného chování včetně všech platných řádů ZŠ Žďárky
– dopouští se ojediněle méně závažných přestupků
– je přístupný výchovným opatřením a snaží své chyby napravit

stupeň 2 (uspokojivé)
– dopouští se opakovaně méně závažných přestupků
– dopouští se závažnějších přestupků proti slušnému chování a platnému školnímu řádu
– žák se nechová k ostatním lidem vždy podle zásad slušného chování, ve škole nepřispívá aktivně k utváření příjemného pracovního prostředí ani k utváření dobrých mezilidských vztahů
– žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit
– žák má neomluvenou nepřítomnost v rozmezí od 1 do 5 vyučovacích hodin

stupeň 3 (neuspokojivý)
– žák se dopouští hrubých a závažných přestupků v oblasti chování
– chování žáka ve škole i mimo školu je v rozporu s pravidly chování stanovenými řádem školy a v rozporu s pravidly slušného chování
– dopouští se takových závažných provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova ostatních žáků, záměrně narušuje pracovní prostředí a mezilidské vztahy
– žák se nesnaží své chyby napravit a není přístupný výchovnému působení
– nerespektuje udělená kázeňská opatření a dopouští se dalších přestupků
– žák má neomluvenou nepřítomnost v rozmezí 6 a více vyučovacích hodin

Výchovná opatření

Pochvala (§ 17 odst. 1,2 a 4 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky)

– dle těchto pravidel může pochvalu udělit třídní učitel na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiných vyučujících a po projednání s ředitelkou školy za významný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci
– za významný projev školní iniciativy se považuje – úspěšná účast v jednotlivých soutěžích, příkladná účast na školních akcích pořádaných pro širokou veřejnost, významná pomoc slabšímu spolužákovi
– za déle trvající úspěšnou práci se považuje – úspěšné zvládnutí probíraného učiva, aktivní zapojení do třídních akcí, pravidelná aktivní návštěva zvoleného zájmového kroužku
– dle těchto pravidel může pochvalu udělit ředitelka školy na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiného člena pedagogického sboru či jiné fyzické osoby po projednání na pedagogické radě za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, za záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci; tato pochvala musí být zaznamenána na vysvědčení za pololetí, v němž byla udělena

Kázeňská opatření (§ 17 odst. 3, 4, 5 a 6 vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky)

Při návrhu udělení opatření k posílení kázně nebo snížené známky z chování přihlíží třídní učitel zejména:
K závažnosti přestupku.
K četnosti a opakování přestupku.
K hodnocení žáka ostatními pedagogickými pracovníky.
K tomu, zda v předchozím klasifikačním období již žákovi bylo uděleno některé z opatření na posílení kázně nebo zda mu byla snížena známka z chování.
K charakteru a četnosti zápisů v žákovské knížce, které mají vliv na posouzení chování žáka.
Za jeden přestupek se uděluje žákovi pouze jedno opatření k posílení kázně.
Třídní učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas prokazatelným způsobem informovat zákonné zástupce o problémech jejich dítěte, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky s chování.
Učitelé jsou povinni, pokud je to možné, včas informovat třídní učitele o problémech žáka, které by mohly vést k udělení opatření k posílení kázně nebo k snížení známky z chování.
Dle těchto pravidel lze žákovi udělit za porušení povinností stanovených školním řádem napomenutí třídního učitele, důtku třídního učitele a důtku ředitelky školy či snížený stupeň z chování.
Zvláště hrubé opakované slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči zaměstnancům školy nebo vůči ostatním žákům se považují za zvláště závažné porušení povinností.
Dopustí-li se žák takového jednání, oznámí ředitelka školy tuto skutečnost orgánu sociálně-právní ochrany dětí následující pracovní den poté, co se o jednání dověděla.

Napomenutí třídního učitele může udělit třídní učitel samostatně za opakované porušování školního řádu – občasné zapomínání školních pomůcek a potřeb k výuce, za nevhodné chování ke spolužákům, k pedagogům či ostatním zaměstnancům školy. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení napomenutí a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.
Udělené napomenutí sdělí třídní učitel ředitelce školy na nejbližší pedagogické radě a provede zápis do katalogového listu příslušného žáka.

Důtku třídního učitele může udělit třídní učitel samostatně za opakované hrubší porušování školního řádu – časté zapomínání školních potřeb, hrubé chování ke spolužákům, pedagogům a ostatním zaměstnancům školy, používání nevhodných slovních výrazů, fyzické a slovní napadání spolužáků. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení třídní důtky a její důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Třídní učitel neprodleně oznámí ředitelce školy uložení důtky třídního učitele. Důtka bude zapsána do příslušného katalogového listu.

Důtka ředitelky školy může být udělena ředitelkou školy za vážné porušení školního řádu – závažně hrubé chování a jednání ze strany žáků ke svým spolužákům, pedagogům či zaměstnancům školy, za hrubé fyzické napadání spolužáků či zaměstnanců školy. Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí uložení třídní důtky a její důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci. Důtka bude udělena po projednání na pedagogické řadě a zapsána do žákova katalogového listu.

Příloha č. 2 ke školnímu řádu

Rozpis vyučovacích hodin

Ranní setkání 7.30 – 7.50
1. hodina 7.55 – 8.40
2. hodina 9.00 – 9.45
3. hodina 10.00 – 10.45
4. hodina 10.50 – 11.35
5. hodina 11.45 – 12.30
6. hodina 12.35 – 13.20
7. hodina 13.25 – 14.10

Základní škola a Mateřská škola Žďárky, okres Náchod

Organizační řád

Vnitřní směrnice č. 29 – Dodatek č. 1

ŠKOLNÍ ŘÁD PŘI DISTANČNÍ VÝUCE

Podle novely školského zákona č. 349/2020 Sb. má škola povinnost vzdělávat distančním způsobem, pokud z důvodu krizových opatření vyhlášených po dobu trvání krizového zákona, z důvodu nařízení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nebo KHS podle zákona o ochraně veřejného zdraví nebo z důvodu nařízení karantény, není možná osobní přítomnost většiny žáků z nejméně jedné třídy nebo oddělení.
Způsob komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci

Škola komunikuje se žáky a jejich zákonnými zástupci pomocí emailů, telefonů a jiných sociálních sítí. Důležité informace jsou zveřejněny na webových stránkách školy. On-line výuka probíhá přes platformu ZOOM podle aktuálně stanoveného rozvrhu hodin.
Pravidla a organizace vzdělávání distančním způsobem

Žáci ročníků vzdělávajících se distančním způsobem mají zvláštní režim a rozvrh hodin stanovený po dohodě s ředitelstvím a třídními učiteli. Žáci se vzdělávají kombinovaně on-line výukou a vypracováním zadaných úkolů, které může zadávat učitel buď písemně, např. formou e-mailů nebo vysvětlením a zadáním přímo na on-line hodinách. S ohledem na časovou i technickou specifiku tohoto vzdělávání budou mít žáci on-line přenosy 2 – 3 hodiny denně.
Žáci jsou povinni účastnit se on-line výuky a vypracovávat úkoly zadané vyučujícím jako součást on-line výuky. Žáci jsou též povinni respektovat pokyny učitelů. Vyučující může vyžadovat např. zapnuté nebo vypnuté kamery a zvuk, spolupráci a soustředění se při výuce, přiměřenou aktivitu apod.
Omlouvání neúčasti
Pokud se někdo z žáků nemůže z různých důvodů zúčastnit on-line výuky, je třeba žáka do tří dnů písemně omluvit (např. e-mailem) a žák je povinen si učivo doplnit.
Hodnocení výsledků
Vyučující zprostředkovávají zpětnou vazbu, např. zveřejní správná řešení úkolů, projdou s žáky vypracovanou práci při on-line hodinách, zašlou zpět opravené práce a hodnotí práci žáků, a to i jejich zapojení a spolupráci při on-line hodinách. Hodnocení žáků bude vycházet z vypracování zadaných úkolů a účasti a aktivitě na on-line hodinách, kdy vyučující může hodnotit ústní odpovědi, aktivitu a zapojení se žáků při společné práci.

Ve Žďárkách dne 1. 2. 2021

Mgr. Daniela Sidney
ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky