Nadcházející události

Vnitřní řád

Obecná ustanovení

1. Škola poskytuje prostřednictvím své školní jídelny:

1.1. Školní stravování žákům a dětem školy,

1.2. Závodní stravování vlastním zaměstnancům organizace,

1.3. Stravování cizím strávníkům v rámci doplňkové činnosti.

2. Stravování je poskytováno v souladu se:

2.1. Zákonem číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

2.2. Vyhláškou číslo 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů,

2.3. Vyhláškou číslo 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování …, ve znění pozdějších předpisů,

2.4. Platnými hygienickými předpisy.

3. Právo žáka a dítěte na odběr jídla

3.1. Žák základní školy má právo denně odebrat oběd.

3.2. Dítě v mateřské škole má právo denně odebrat oběd, přesnídávku a odpolední svačinu.

3.3. Žáci a děti mají právo na individuální tempo při jídle a na rozhodování se o množství zkonzumovaného jídla.

4. Finanční normativy pro věkové skupiny strávníků a druhy stravy

4.1. Strávníci MŠ do 6 let

Přesnídávka 10,- Kč, oběd 26,- Kč, svačina 9,- Kč               Celkem 45,- Kč

4.2. Strávníci MŠ 7 – 10 let

Přesnídávka 10,- Kč, oběd 30,- Kč, svačina 9,- Kč                Celkem 49,- Kč

4.3. Strávníci ZŠ 7 -10 let

Oběd 30,- Kč

4.4. Strávníci 11 – 14 let

Oběd 33,- Kč

4.5. Cizí strávníci

Oběd 70,- Kč (potraviny 35,- Kč, mzdová režie 13,- Kč, provozní náklady 22,- Kč)

4.6. Zaměstnanci

Oběd 70,- Kč (potraviny 35,- Kč – příspěvek FKSP 15,- Kč, mzdová režie 13,- Kč, provozní náklady 22,- Kč)

5. Čas výdeje jídel

5.1. Výdej jídel do jídlonosičů 11.15 – 11.30

5.2. Výdej jídel pro MŠ 11.30 – 11.45

5.3. Výdej jídel pro ZŠ 11.35 – 13.00

6. Odběr jídla

6.1. První je proveden odběr jídla do jídlonosičů. Strávníci si přinesou jídlonosič ke vstupním dveřím do ŠJ. Vydávající kuchařka na určené ploše (pojízdný vozík) vydá strávníkovi jídlo do jídlonosiče. Strávník si jídlo odnese ke spotřebě domů. Cizí strávník stojí na chodbě před kuchyní, nevstupuje do žádného jiného prostoru školy.

6.2. Výdej přesnídávky a svačiny probíhá v 8.00 hodin, pomocná pracovnice školní jídelny si v přepravce odnáší potraviny pro přípravu přesnídávky a svačiny, kterou připraví v kuchyni MŠ. Výdej oběda pro MŠ je proveden do přepravních nádob, pomocná pracovnice školní jídelny jej převeze do MŠ. Zde vydává stravu dětem ve školní výdejně MŠ. Polévku nalévá dětem u stolečku. Po polévce jsou talíře složeny na sebe, pracovnice je odnese do výdejny. Druhé jídlo si děti samy odebírají u výdejového stolku ve výdejně a odnesou si ho na své místo. Po dojedení odnesou nádobí k odkladovému stolku ve školní výdejně.

6.3. Výdej jídla pro žáky základní školy je prováděn u výdejového okénka ve školní jídelně. Polévka je žákům nalévána dohlížejícím pedagogem z polévkové mísy, druhé jídlo žáci odebírají u výdejového okénka ve školní jídelně. Použité nádobí žáci odkládají u odkladového okénka. Střídání žáků ve školní jídelně probíhá podle ukončení vyučování v 11. 35 a ve 12. 30.

7. Odnášení školních jídel mimo školní jídelnu

7.1. Mimo školní jídelnu odnášejí jídlo k domácí stravě cizí strávníci v jídlonosiči.

7.2. Jídlo pro MŠ se odváží na vozíku v přepravních nádobách do výdejny budovy MŠ. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti.

7.3. Žákům a zaměstnancům školy je vydáván kompletní oběd včetně masa a příloh. Žáci nesmí být nuceni ke konzumaci celého vydaného jídla a vraceni k dojídání. Vydané jídlo je určeno ke konzumaci v jídelně, strávníci jej neodnášejí z místnosti.

8. Dohled nad žáky

8.1. Dohled ve školní jídelně zajišťují pedagogičtí pracovníci školy, kteří přicházejí se žáky do jídelny. Rozvrh dohledů je vyvěšen ve školní kuchyni a na chodbě v 1. poschodí budovy ZŠ. 

8.2. Pracovníci, kteří vykonávají dohled nad žáky, vydávají pokyny k zajištění kázně žáků, hygienických a kulturních stravovacích návyků.

a) Sledují reakce strávníků na množství a kvalitu jídla (teplota, chuť, vzhled, množství soli a koření),

b) zamezují vstupu rodičů žáků do jídelny,

c) regulují osvětlení a větrání,

d) sledují odevzdávání nádobí strávníky – odkládají zvlášť příbory a talíře. Seškrabávání zbytků jídel apod. provádí personál stravovacího zařízení,

e) poslední dohled po skončení provozu zavírá okna, vypíná osvětlení.

8.3. Stejná pravidla v bodu 8.2. platí i pro školní jídelnu MŠ.

Dohlížející pracovnice pomáhají v případě potřeby dětem s krájením jídla a s krmením.

9. Povinnosti žáků v jídelně

9.1 Žáci dodržují pravidla kulturního chování, respektují pokyny pedagogických pracovníků a zaměstnanců školní jídelny.

9.2 Žáci odpovídají za škody způsobené na majetku školní jídelny.

10. Způsob přihlašování a odhlašování stravy

10.1. Přihlášení strávníka ke školnímu stravování probíhá zpravidla na začátku školního roku na základě vyplněného přihlašovacího lístku.

10.2. Odhlašování obědů je stanoveno v pracovní dny na den předem do 13.30 hodin, v pondělí do 7.00 hodin.

10.3. Pokud žák/dítě onemocní, má nárok na stravu v 1. den nemoci za obvyklou cenu. Zákonní zástupci si mohou vyzvednout oběd do jídlonosiče do 13.00. Na další den nemoci jsou zákonní zástupci povinni žáka/dítě odhlásit ze stravování. Pokud nedojde 1. den nemoci dítěte nebo žáka k odebrání oběda, oběd propadá a finanční hotovost za něj se nevrací.

10.4. Druhý a další den nemoci je žákovi/dítěti účtována strava v plné výši, tj. 70,- Kč.

10.5. Po nemoci nahlásí zákonní zástupci přítomnost žáka/dítěte ve školní jídelně den předem.

11. Výše úhrady, způsob úhrady stravování

11.1. Každý první pracovní den v měsíci strávník obdrží lístek s částkou platby na daný měsíc. Stravné za žáky ZŠ a MŠ a ostatní strávníky se platí 1. – 3. den daného měsíce zálohově na daný měsíc. Stravné je možné platit hotově vedoucí školní jídelny nebo na účet ZŠ a MŠ Žďárky, číslo účtu: 78-8861620267/0100 do kolonky pro příjemce uvést ZŠ nebo MŠ a jméno strávníka.

11.2. Pokud nebude stravné na daný měsíc zaplaceno zálohově do tří dnů, tak, jak je uvedeno v bodě 10.1., nebude strávníkovi vydána další strava.

12. Zajištění úklidu

12.1. Běžný úklid během provozní doby zajišťují v jídelně ZŠ pracovnice školní kuchyně včetně stolů a podlahy znečištěných jídlem.

12.2. Mimořádný úklid ve ŠJ ZŠ a úklid po skončení provozní doby zajišťuje školnice ZŠ.

12.3. Běžný i mimořádný úklid během provozní doby zajišťuje ve školní jídelně MŠ školnice a pomocná pracovnice ve ŠJ v jedné osobě.

13. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků přihlášených ke školnímu stravování
13.1. Zákonný zástupce žáka a dítěte má právo vznášet připomínky a podněty k práci školní jídelny u vedoucí školní jídelny nebo u ředitelky školy.

13.2. Informace, které zákonný zástupce poskytne o žákovi (zdravotní způsobilost apod.), jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
13.3. Zákonný zástupce má povinnost informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, na které je nutno brát ze zdravotního hlediska ohled.
13.4. Zákonný zástupce žáka je povinen včas uhradit náklady na školní stravování.

14. Hlášení hygienických nebo technických problémů

14.1. Podle povahy problému mohou strávníci hlásit technické nebo hygienické závady vedoucí školní jídelny, vedoucí učitelce MŠ nebo ředitelce školy.

15. Možnosti seznámení strávníků a rodičů s jídelním lístkem

15.1. Vedoucí stravovacího zařízení vyvěšuje jídelníček na nástěnce před školní jídelnou na období týden předem.

15.2. V mateřské škole je jídelníček vyvěšen na nástěnce v šatně, rovněž na období týden předem. Jídelníček vyvěšuje školnice MŠ.

15.3. Cizí strávníci si mohou jídelní lístek vyzvednout na období týden předem u vedoucí školního stravování.

15.4. Jídelníček je zveřejňován na každý týden na počátku týdne na www.zszdarky.cz .

16. Způsob seznámení strávníků a rodičů s tímto vnitřním řádem

16.1. Vnitřní řád je vyvěšen před kuchyní školy na ww stránkách školy.

16.2. Vnitřní řád je k dispozici k nahlédnutí u ředitelky školy a vedoucí ŠJ.

16.3. Rodiče a strávníci potvrdí podpisem na prezenční listinu, že byli seznámeni s vnitřním řádem ŠJ.

17. Spojení na pracovníka zodpovědného za školní stravování

17.1. Renata Prouzová, tel. školy 491 483 359, mobil 774 754 139

17.2. Renata Prouzová, e-mail: [email protected]

Ve Žďárkách, dne 30. 8. 2022  

Tento provozní řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2022

Vypracovala: Mgr. Daniela Sidney, ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky

 Mgr. Daniela Sidney

                                                                                                           ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky