Nadcházející události

Školní Vzdělávací Program

Obsah :

1.    Charakteristika školní družiny
2.    Cíle vzdělávání
3.    Formy vzdělávání
4.    Délka a časový plán vzdělávání
5.    Obsah vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí a program výchovy a vzdělávání
6.   Podmínky přijímání uchazečů a průběhu zájmového vzdělávání
7.   Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
8.   Materiální podmínky
9.   Personální podmínky
    10.   Ekonomické podmínky
    11.   Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

Příloha :
            Celoroční plán školní družiny

Ve Žďárkách 27. 8. 2014
Platnost od 1. 9. 2014

1.    Charakteristika školní družiny

Školní družinu navštěvují žáci 1. – 5. ročníku naší málotřídní školy.
Tvoří ji jedno oddělení a jeho průměrná naplněnost je 25 – 30 dětí.
Činnost ŠD vychází z pedagogiky volného času. Cílem je snaha o vytvoření místa pro odpočinek dětí po vyučování a zároveň přispět k cílenému ovlivňování jejich volného času.

2.    Cíle vzdělávání

Nabízet zájmovou činnost a rozvíjet praktické dovednosti s individuálním přístupem k jednotlivým žákům.
Vytvářet podmínky a prostor pro odpočinek a relaxaci.
Pěstovat základní pohybové dovednosti dětí a trávit dostatek času na čerstvém vzduchu.
Rozvíjet schopnost komunikovat, spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých.
Rozvíjet osobnost dítěte.
Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a řešení problémů.
Učit žáky osvojovat si základy slušného chování při stolování, ke spolužákům a vrstevníkům a rozvíjet kamarádství.
Utvářet kladný vztah k přírodě a učit chránit svět kolem nás.
Rozvíjet všestrannou spolupráci s rodinami dětí.

3.    Formy vzdělávání

Pravidelná činnost
Je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje zejména organizované aktivity zájmového vzdělávání.
   Rekreační činnost
   Odpočinková činnost
   Zájmová činnost: pracovně-technická, výtvarná, hudební, hudebně-pohybová, literární,         
                                sportovní, dopravní
   Příprava na vyučování
   Vycházky: přírodovědné, vlastivědné, tělovýchovné, turistické

Příležitostná činnost
Je to výchovná, vzdělávací, zájmová a tématická rekreační činnost organizovaná nepravidelně dle potřeb dětí a možností ŠD (různé akce, besídky, výstavy, projekty, turnaje,…)
Není zahrnuta do standardní týdenní skladby zaměstnání.

Spontánní činnost
Vychází z denní skladby činností ve ŠD.

4.    Délka a časový plán vzdělávání

Zájmové vzdělávání ve ŠD je poskytováno 10 měsíců – po dobu trvání školního roku.
V době podzimních, zimních nebo jarních prázdnin se (po projednání se zřizovatelem) činnost ŠD přerušuje.

Školní družina je v provozu pondělí až pátek od 6.30 hod do 7.55 hod ráno a od konce vyučování do 15.30 hod odpoledne.

Časový plán vytváříme celoročně a kreativně reagujeme na možné měněné podmínky, propojování či přesouvání činností během dlouhodobé docházky dětí do školního zařízení.

5.    Obsah vzdělávání – rozvoj klíčových kompetencí a program výchovy a vzdělávání

Rozvoj klíčových kompetencí žáků

Kompetence k učení
   Aktivně se účastní didaktických her a výukových programů.
   V rámci sebevzdělávání samostatně čte a třídí informace, používá encyklopedie a internet.  
 
Kompetence k řešení problémů
   Zvládne samostatně vyřešit problém nebo dokáže požádat o pomoc druhého.
   Nenechá se odradit případným nezdarem a hledá další řešení.
   Uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí.
   Umí vyhledat informace k řešení problémů.
   Umí využít svých znalostí, zkušeností a dovedností.
   Chápe, že vyhýbání se problémům není řešení.

Kompetence komunikativní
   Umí se souvisle vyjádřit mluveným slovem a vést dialog.
   Nebojí se vyjádřit svůj názor.
   Dokáže prezentovat svoji práci slovním projevem.
   Naslouchá názorům druhých, rozumí jim a respektuje je.
   Umí pracovat s informacemi.
   Vyjadřuje se kultivovaně.
   Dokáže vhodně argumentovat a obhájit své názory.

Kompetence občanská
   Odmítá útlak a hrubé zacházení.
   Respektuje druhé i s jejich odlišnostmi.
   Dokáže v tísni pomoci – přiměřeně okolnostem.
   Dokáže odolat nátlaku druhých, i větší skupiny, v situacích, se kterými nesouhlasí.
   Uvědomuje si, že za své činy má odpovědnost.
   Zná svá práva a povinnosti.
   Chápe a vnímá tradice, historii a kulturu.
   Je ohleduplný k přírodě.
   Uvědomuje si hodnotu majetku svého i jiných osob.

Kompetence sociální
   Spolupracuje v kolektivu.
   Umí jednat s vrstevníky i s dospělými.
   Je ohleduplný k okolí a ochotný pomoci druhým.
   Umí přijímat názory druhých, respektuje je a spolupracuje při řešení problémů.
   Má upevněny hygienické návyky.

Kompetence pracovní
   Používá bezpečné pracovní pomůcky a vybavení.
   Dokáže pracovat podle instrukcí a návodu.
   Váží si práce své i ostatních.
   Reaguje na potřeby a pomoc druhých.
   Svým pracovním přístupem se snaží chránit zdraví své i druhých.
   Dokáže své dovednosti a výsledky své práce nabídnout jiným.
   Umí dokončit práci a vyhodnotit její úspěšnost.
   Je ohleduplný k přírodě a lidem kolem sebe.
   Umí udržovat pořádek ve svých věcech a na svém pracovišti.

Kompetence k trávení volného času
   Orientuje se v možnostech smysluplného trávení volného času.
   Umí si vybrat zájmové činnosti dle vlastních dispozic.
   Rozvíjí své zájmy v organizovaných skupinách i individuálních činnostech.

Při rozvíjení dovedností respektujeme u účastníků zájmového vzdělávání
jejich individualitu a výstupy z činností směřujeme přiměřeně jejich věku,
možnostem a okolnostem.

Program výchovy a vzdělávání

•    Vychází z RVP z kapitoly „Člověk a jeho svět“ a člení se do dalších pěti tematických okruhů
•    Využívá umístění základní školy v jejím přirozeném venkovském prostředí
•    Respektuje materiální a personální podmínky málotřídní školy

1. Místo, kde žijeme
   –  poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole, v obci, ve společnosti
       (výroba dárků pro členy rodiny, Den matek)
   –  vycházky do okolí školy a poznávání různých služeb v obci (knihovna, obec. úřad atd.)
   –  výtvarné ztvárnění navštívených míst
   –  regionální pověsti, pohádky jako poslechové činnosti
   –  naše vlast – Praha a ostatní významná města a místa v ČR
   –  výroba zvyklostních předmětů
   –  dopravní výchova – didaktické hry s dopravními značkami, malování dopravních značek
       či  prostředků, bezpečná cesta do školy                                
   

2. Lidé kolem nás
–  osvojování zásad vhodného chování a jednání mezi lidmi (zdravení, tolerance,
      stolování,..)
   –  kladný vztah ke spolužákům (úcta, radost ze spolupráce)
   –  předcházení šikaně
   –  hodnocení – snažit se nalézt na každé hodnocené práci klady
   –  prvky mediální výchovy (povídání o tom, co děti shlédly doma v televizi,               
                                                slyšely v rozhlase)

3. Lidé a čas
   –  budování správného režimu dne a jeho dodržování
   –  učit děti úctě k času druhých, využívat svůj čas
   –  vytvářet návyky na pravidelnou a účelnou přípravu na vyučování
   –  správné využití volného času

4. Rozmanitosti přírody
   –  seznámení s rozmanitostí a proměnlivostí přírody živé i neživé
   –  tematické vycházky a pobyty v přírodě
   –  pozorování změn a následné výtvarné či jiné zpracování poznatků
   –  didaktické hry s přírodními motivy
   –  využití zkušeností z ekologické výchovy

5. Člověk a jeho zdraví
   –  poučení o zdraví a nemocech, o zdravotní prevenci a odpovědnosti za své zdraví
   –  osobní hygiena, předcházení úrazům, bezpečnost při činnostech
   –  nácvik jednoduchého ošetření poranění a používání tísňového volání
   –  pohybové a tělovýchovné aktivity (pobyt venku či v tělocvičně)

6.    Podmínky přijímání uchazečů a průběhu zájmového vzdělávání

Školní družina je určena pro žáky 1. – 5. ročníku naší školy. Přednost mají žáci nižších ročníků a žáci zaměstnaných rodičů.
Předávání informací rodičům, přihlašování a odhlašování žáků do ŠD zajišťuje vychovatelka.
O přijetí žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.
ŠD se naplňuje do počtu maximálně 25 – 30 dětí.
Na škole fungují zájmové kroužky, jejichž činnost se prolíná s činností ŠD a je na ně brán ohled při plánování činností ŠD.
Též je brán ohled na dojíždějící žáky z přilehlých obcí.

7.    Podmínky pro vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
Respektujeme individualitu každého žáka a vytváříme přiměřené prostředí pro jeho všestranný rozvoj.
Na podmínkách pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami budeme spolupracovat       (adekvátně s přihlédnutím k jejich handicapu) s rodiči a se školou.
Dle stupně a charakteru jejich handicapu bude umožňováno začleňování do volnočasových aktivit a budou zajišťovány podmínky vhodné k rozvoji jejich osobnosti.

8.    Materiální podmínky

Školní družina je umístěna v přízemí budovy. Její vybavení je částečně nové.
Podlaha celé místnosti je pokryta kobercem, k pracovním činnostem slouží stolky s židličkami. Podél zdi jsou prostorné skříně s množstvím společenských her a stavebnic.
Dále je vybavena televizí s DVD a video přehrávačem a dvěma magnetofony s CD a MC mechanikou. Žáci mají možnost využívat i počítačovou učebnu v budově školy.
Vstupní prostory, šatny a sociální zařízení má ŠD společné se ZŠ.
ŠD využívá při svých činnostech školní dvorek, zahrádku s pískovištěm a chaloupkou a
místní tělocvičnu s hřištěm. K vycházkám a další relaxaci slouží i nedaleký les a louka.

9.    Personální podmínky

Školní družinu tvoří jedno oddělení, jehož vychovatelka splňuje požadované vzdělání
ÚSO pedagogického směru – obor vychovatelství.
Vychovatelka se dále průběžně vzdělává, dle zájmu a potřeby, v akreditovaných kurzech a samostudiem.
Podílí se každoročně na přípravě a pořádání mimoškolních akcí (vánoční besídka, Den matek, vybíjená) a na výzdobě školy.
Aktivně spolupracuje s rodiči a účastní se třídních schůzek.
Vyučuje na škole i některé předměty – Hv (s hrou na flétnu) a Tv.
V případě onemocnění učitele je vychovatelka schopna zastoupit jej ve vyučování.

10.     Ekonomické podmínky

Poplatek za zájmové vzdělávání činí 50,- Kč měsíčně (viz. Řád ŠD) a hradí se vychovatelce zálohově na každý měsíc. Datum úhrady je stanoven na poslední tři pracovní dny v předcházejícím měsíci.
Finanční prostředky určené k úhradě mzdy vychovatelky jsou hrazeny z MŠMT.
Náklady spojené s provozem ŠD jsou hrazeny zřizovatelem.

11.     Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví

ŠD zajišťuje bezpečnost fyzickou, sociální a emocionální.
Vytváří zázemí pro rozvoj žáků a bezpečné prostředí, aby se zde všichni cítili dobře.
Podporuje dobré vztahy nejen mezi žáky, zaměstnanci a rodiči, ale i s širokou veřejností.
Bezpečnost ve všech prostorách využívaných ŠD je zajištěna:
      Školním řádem ZŠ
                  Vnitřním řádem ŠD
                  Vnitřními řády specializovaných učeben

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY

Září
Seznámení žáků s bezpečnostními předpisy, provozem ŠD a ŠJ
Rč – denní pobyt v přírodě, indiv. hry na školním dvoře a na zahrádce, hry u lesa a na louce,
        stolní a společenské hry ve ŠD
Pt – práce s papírem na téma ovoce a zelenina, papírové mozaiky, vytrhávání papíru, práce      
        s textilem, modelování
Vv – sklizeň ovoce a zeleniny – využití různých technik (pastelky, voskové pastely, tuš)
Hv – zpěv písní s CD, hra na flétnu, lidové písničky
HpV – hudebně-pohybové rozcvičky
Lit – poslech pohádek z magnetofonu, četba na pokračování, video – pohádky
ZČS – cvičení se švihadly a lanem, závodivé a pohybové hry, míčové hry
ZČD – orientace v obci, znalost doprav. Značek a předpisů (vycházky)
PNV – didaktické hry – rozvoj soustředěnosti, paměti (pexeso)
Vycházky – turistická vycházka do Dolů se sport. Zaměřením – zdolávání přírod. Překážek,
                   přírodovědná vycházka – sbírání hub, poznávání druhů obilovin

Říjen
Rč – upevňování kolektivních vztahů při hrách ve ŠD i přírodě, hry na pískovišti, hry s autíčky     Pt – práce s přírodním materiálem (suchá tráva, klacky, šišky, semínka) – nalepování, navlékání
Vv – tématické kreslení – práce na poli a na zahradě
Hv – zpěv s kytarou, s CD, hra na flétnu
HpV- nácvik drobných tanečků
Lit – četba na pokračování, video – přírodopisné filmy
ZČS – míčové hry (vybíjená, fotbal na hřišti, korfbal)
ZČD – správné přecházení křižovatek
PNV – hrajeme si s písmenem, se slovem, s čísly (Člověče, nezlob se, kvarteta)
Vycházky – sportovní zaměření, indiv. hry v lese, turistická vycházka do Sedmákovic

Listopad
Rč – společenské a stolní hry ve ŠD, hry se stavebnicemi Lego, Seva, Cheva, LaQ, seznámení
        se s pravidly různých stolních her, relaxační hry ve ŠD
Pt – využití přírodního materiálu (suché listí), papírové plastiky zvířátek, nalepování a kombin.
        Se dřevem
Vv – využití listů – frotáže, obtisky, obkreslování a vybarvování, výroba draků s využitím                
         přírodních materiálů
Hv – opakování vánočních koled, nácvik nových zimních písní, hra na flétnu
HpV – rozcvičky s hudbou, pohyb. hry a tanečky (Pletla v kytku, Zlatá brána)
Lit – nácvik básní a říkadel na vánoční besídku
ZČS – běh, hod, skok, míčové a závodivé hry
ZČD – seznámení s pravidly chodců na chodníku a na silnici
PNV – didaktické hry – domino, dáma, šachy
Vycházky – přírodovědná – orientace v okolní krajině, určování svět. stran, vycházky do lesa a                                                                  
                   okolí a pozorování změn v přírodě

Prosinec
Rč – hry na sněhu (koulování, stavění sněhuláků a bunkrů, vyšlapávání cestiček), individuální
         hry ve ŠD
Pt – práce s papírem – vánoční ozdoby a motivy, vánoční výzdoba školy
Vv – vánoční tematika (ozdoby, betlémy, dárky)
Hv – zpěv koled a zimních písní – nácvik vánoční besídky
HpV – cvičení s hudbou, rozcvičky
Lit – nácvik vánoční besídky – básně, říkadla, povídání a čtení o vánočních zvycích
ZČS – štafetové hry, cvičení na žíněnkách, přeskok, překáž. běh, sáňkování, bobování
ZČD – poučení o bezpečnosti při zimních sportech a v dopravě (náledí, úrazy)
PNV – hlasité čtení, psaní domácích úloh
Vycházky – vycházky do zasněžené zimní krajiny, hry na sněhu, návštěva krmelců – krmení
                    zvěře

Leden
Rč – sáňkování, bobování, hry na sněhu, stavebnice, mozaiky, skákání panáka ve ŠD
Pt – práce s textiliemi, vyšívání na papír a na kanavu, výroba dárků k zápisu do 1. třídy
Vv – zimní tematika – zimní sporty a příroda (pastelky)
Hv – zpěv podle kazety Z. Svěráka a Uhlíře aj., hra na flétnu
HpV – rozcvičky při moderní hudbě (aerobic)
Lit – četba na pokračování, video – dobrodružné filmy
ZČS – závody na bobech a na sáňkách
ZČD – hra s křižovatkou a autíčky ve ŠD, poznávání dopravních prostředků
PNV – slovní hry – kufr, slovní fotbal, li-la-lo, hádanky, křížovky

Únor
Rč – pobyt v přírodě, hry na sněhu, pozorování stop zvířat, stolní a společenské hry
Pt – práce montážní a demontážní, práce s papírem, skládačky, plastiky
Vv – obkreslování a vybarvování šablon
Hv – zpěv podle kazety D. Patrasové, hra na flétnu
HpV – tanec s hudbou, rozcvičky s říkadly
Lit – literární soutěže a hádanky
ZČS – bobování, hry na sněhu, závodivé hry ve družstvech, vybíjená, korfbal
ZČD – dopravní test pro děti (ze Sluníčka)
PNV – hra: Ukaž, co víš, Odhal pachatele
Vycházky – přírodovědná – stopy ve sněhu, turistická – hod sněh. koulí na cíl (strom), do dálky

Březen
Rč – pohybové jarní hry na louce a v lese: Pletla v kytku, Zlatá brána, Na ovečky, cvičení se  
        švihadly, indiv. hry ve ŠD                                                    
Pt – lisování a využití jarních květin, vytváření koutků přírody, práce s papírem – jarní květiny,
Vv – jaro – tematika kreslení, využití různých technik, omalovánky
Hv – zpěv písní o jaru, hra na flétnu
HpV – nácvik tanečku: Pásla ovečky, Kalamajka, pohybová rozcvička
Lit – povídání o knihách, hrajeme si na spisovatele a ilustrátora, prohlížení a četba časopisů
ZČS – závodivé a pohybové hry na hřišti, fotbal, hod, skok do dálky, do výšky, cvičení
             na žebřinách
ZČD – poučení o vybavení a jízdě na kole
PNV – procvičování výslovnosti (jazykolamy), upevňování vědomostí, psaní domácích úkolů
Vycházky – přírodovědná – poznávání jarních květin, turistická – zdolávání přírodních překážek

Duben
Rč – indiv. hry ve ŠD, hry na zahrádce a na školním dvorku, společ. hry na louce a v lese
Pt – velikonoční přání a výzdoba, využití různého přírodního materiálu a technik
Vv – zdobení velikonočních kraslic, indiv. kreslení
Hv – hra na flétnu, zpěv jarních písní
HpV – tanečky s jarní tematikou
Lit – básničky o jaru, video – české pohádky
ZČS – sportovní hry v přírodě (schovávaná, na pozorovatele), míčové hry na dvorku a na hřišti
ZČD – určování a znalost dopravních značek
PNV – hra Země, města.., slovní fotbal
Vycházky – hra šipkovaná – plnění úkolů s vlastivědnou tematikou

Květen
Rč – rekreace na louce, cvičení, hry na pískovišti a v domečku, indiv. hry ve ŠD
Pt – přání a dárečky ke Dni matek
Vv – výkresy k jarní výzdobě školy
Hv – písně ke Dni matek, hra na flétnu
HpV – tanečky a sestavy ke Dni matek
Lit – literární pásmo ke Dni matek
ZČS – nácvik hodu a přihrávek na turnaj ve vybíjené, atletika na hřišti
ZČD – jízda zručnosti na kole
PNV – společenské hry na procvičování učiva, soutěže zaměřené na rozvoj smyslů
Vycházky – přírodovědná zaměřená na sběr léčivých bylin

Červen
Rč – indiv. hry ve ŠD, hry na louce a v lese, na zahrádce
Pt – papírové plastiky – zvířátka, vypichovaná technika na papír
Vv – indiv. kreslení a obkreslování podle šablon, omalovánky
Hv – zpěv s kytarou, hra na flétnu
HpV – indiv. hry na louce, cvičení s říkadly
Lit – poslech pohádek z kazet, videa z přírody
ZČS – sportovní hry na hřišti, cvičení s lanem a švihadly
ZČD – poučení o bezpečnosti a chování o prázdninách
PNV – společné čtení z časopisů a pohádkových knih
Vycházky – turistická vycházka do Dolů