Nadcházející události

Provozní řád MŠ

PROVOZNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY A ZAHRADY MATEŘSKÉ ŠKOLY

I. Údaje o zařízení:

    Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žďárky, okres Náchod

    Adresa: Základní škola Žďárky 137, 549 37 Žďárky

                 Mateřská škola Žďárky 94, 549 37 Žďárky

    Telefon: ZŠ 491 483 359, MŠ 776 363 534

    IČO: 70992568

    Ředitelka: Mgr. Daniela Sidney

    Zástupce ředitele pro MŠ: Bc. Andrea Vrabcová Dis.

    Zřizovatel: Obec Žďárky

    Typ MŠ: celodenní s pravidelným provozem

    Kapacita školy: 28 dětí

    Provozní doba školy: 6, 30 – 15, 30 hodin

II. Režimové požadavky

    Režim dne je z organizačních důvodů školy částečně stanoven pro každou třídu, učitelky jsou povinné ho pružně přizpůsobovat aktuálním potřebám dětí. V mateřské škole je dostatečně dbáno na soukromí dětí, pokud mají potřebu uchýlit se do klidného koutku a neúčastnit se společných činností, je jim to umožněno.

Nástup dětí: dle potřeb rodičů, pozdější příchody (po 8,15 hod) předem hlásit, rodiče jsou povinni dovést dítě do třídy a osobně ho předat učitelce. Při vstupu dítěte do mateřské školy je uplatňován individuálně přizpůsobený adaptační režim.

Volná hra a spontánní činnosti: poskytujeme všem dětem dostatek prostoru pro volnou hru a spontánní výběrové činnosti v době od příchodu dětí do MŠ po dopolední svačinu,v průběhu pobytu venku a při odpoledních činnostech ve třídě nebo při pěkném počasí na školní zahradě.

Řízené činnosti: těmto činnostem je věnována většinou doba od dopolední svačiny do pobytu venku, ale řízená společná činnost nebo hra může spontánně vzniknout nebo být navozena učitelkou kdykoliv v průběhu dne. Řízená činnost je plánována učitelkou, má stanovený cíl a prostředky a vychází z potřeb a zájmů dětí.

Tělovýchovné chvilky: jsou zařazovány kdykoliv v průběhu dne, nejčastěji před svačinou a při pobytu venku, jejich cílem je navození rušných aktivit, procvičení dechového a pohybového aparátu, podpora zdravého růstu.

Hygiena a sebeobsluha: hygienické potřeby provádějí děti samostatně podle vlastní potřeby a požadavku intimity. Potřebují-li pomoc, je jim poskytnuta ze strany učitelky. Při oblékání a svlékání, úklidu hraček apod. jsou děti vedeny k samostatnosti, vzájemné ohleduplnosti a pomoci.

Pobyt venku: může probíhat na zahradě nebo formou vycházky do prostředí, ve kterém se mohou děti volně pohybovat. Pobyt venku poskytuje dětem poznatky o okolí a především je prostorem k dostatečnému pohybovému vyžití a volné hře.

Odpočinek a spánek: v době poledního klidu děti odpočívají na lehátkách, starší děti si mohou odpočinout pouze chvilku dle vlastní potřeby a potom se věnovat klidovým činnostem charakteru společenských her, vyplňování grafomotorických listů, kreslení, modelování atd. Tato doba je kromě odpočinku věnována čtení pohádek, příběhů a poezie, poslechu hudby apod.

Individuální práce: je prováděna s dětmi s odkladem školní docházky a logopedickými vadami. Spolupracujeme aktivně s rodiči a speciálními logopedickými centry.

Rámcový režim dne:

06:30 – 08:15

scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální,

08:15 – 9:00

ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry, průběžná hygiena a přesnídávka,

09:00 – 09:30

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti,

09:30 – 11:30

vycházka, hry venku,

11:30 – 12:00

hygiena, oběd,

12:00 – 13:45

hygiena, četba pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku (při dodržení předem stanovených pravidel),

13:45 – 15:30

vstávání, hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry, zpěv, debata o činnostech z průběhu dne, úklid.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vstupní chodbě, osobně pedagogy, nebo poslány emailem zákonným zástupcům dětí.

III. Provoz školy a zahrady

Údržba školní zahrady: každý den kontrola pevné a travnaté plochy, odstranění odpadků a smetí, 1× za 14 dní posekání trávníku, denně odkrývání a zakrývání pískoviště ochrannou sítí, v létě dle potřeby zavlažování trávníku i písku v pískovišti. Pravidelná výměna písku v pískovišti s doložením původu o nezávadnosti. Každoročně je provedena revize náčiní a nářadí sloužící k pohybovým aktivitám dětí (altán, houpačka, lavička, hrazda, pružinová houpačka, domeček na hračky, trampolína). V letních měsících je na zahradě k dispozici velký slunečník k ochraně před nadměrným slunečním svitem. Jedenkrát za rok je provedena střihová údržba živého plotu.

Stravování: vlastní strava připravená ve školní kuchyni. Školní kuchyně je umístěna v budově ZŠ. Jídlo je převáženo do MŠ ve várnicích školnicí MŠ. Ta je na částečný úvazek zaměstnána jako pomocná síla ve školní jídelně. Podávání ranní svačiny, oběda a odpolední svačiny probíhá v časovém odstupu 3 hodin. Systém obsluhy – u starších dětí samoobslužný, u mladších dětí rozdává příbory školnice. Dohled a bezpečnost při stravování dětí zajišťuje učitelka se školnicí.
Svačiny se podávají v době od 8:40 do 9:00 hodin, odpoledne od 13:45 do 14:05 hodin –
kuchařky připraví dostatečnou nabídku nápojů a potravin, děti si samy vybírají a samy se
obsluhují – vybírají si množství potravin i druh tekutiny, po svačině odnáší nádobí na
místo k tomu určené. Obědy se vydávají od 11:30 do 12:00 hodin, polévku nalévá dětem u stolečku školnice. Druhé jídlo si děti samy odebírají u výdejového stolku ve výdejně (dítě má právo si žádat o množství) a odnesou si ho na své místo. Po dojedení odnesou nádobí k odkladovému stolku ve školní výdejně. Všichni zaměstnanci vedou děti k samostatnosti, malým dětem pomáhá dle potřeby učitelka.

Pitný režim: děti mají celý den k dispozici ve třídě tekutiny v nerezové konvici, ze které si mohou samy nalévat (zajišťuje vedoucí ŠJ) do hrnečků, u mladších dětí asistuje učitelka. Učitelky vedou děti k pití, konvice doplňuje personál vždy dle potřeby. Nápoje se obměňují – čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky. Tyto zásady se dodržují i při pobytu na školní zahradě.

Otužování: pravidelné větrání tříd, školnice sleduje vytápění školy, redukuje na přiměřenou teplotu, dostatečný pobyt venku, kontrola vhodného oblečení dětí v MŠ i mimo MŠ.

Pravidla nakládání s prádlem: Povlečení a ručníky MŠ jsou pravidelně prány v prádelnách v Náchodě. Povlečení je vyměňováno jednou za 3 týdny. Pyžama se dávají
rodičům k vyprání po 14 dnech. Ručníky se vyměňují 1× za týden.

Tento provozní řád nabývá účinnosti 1. 9. 2022

Ve Žďárkách 27. 8. 2022                                        

                                                                                                    Mgr. Daniela Sidney

                                                                                                ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky