Nadcházející události

ŠVP pro mateřskou školu

„SVĚT KOLEM NÁS – SVĚT VE MNĚ“

Základní údaje o škole:

Adresa:                                  Žďárky 94

                                               549 37 Žďárky

                                               IZO: 107583984

                                               IČ:  70992568

Právní forma:                        příspěvková organizace s právní subjektivitou

Jméno ředitele:                     Mgr. Daniela Sidney

Kontakty:                               řed. školy : 491 483 359

                                                Mobil: 776 363534

                                                Školní jídelna: 491 483534

                                                E-mail: [email protected]

www. zszdarky.cz

Zpracovatel ŠVP:                  Andrea Vrabcová – zástupce ředitele pro MŠ

Zřizovatel:                              Obec Žďárky

Č.j. : 58/2019

Platnost dokumentu : od 1. 9 .2022

Projednáno ped. radou dne : 27. 8 .2022

Obsah

1.     Obecná charakteristika školy                                                                                  

2.      Podmínky vzdělávání                                                                                              

2.1.   Věcné podmínky                                                                                                     

2.2.   Životospráva                                                                                                           

2.3.   Psychosociální podmínky                                                                                       

2.4.   Organizace                                                                                                             

2.5.   Řízení mateřské školy                                                                                            

2.6.   Personální a pedagogické zajištění                                                                        

2.7.   Spoluúčast s rodiči                                                                                                 

2.8.   Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami                                        

2.9.   Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka                         

2.10. Vzdělávání dětí nadaných                                                                                      

2.11. Vzdělávání dětí od dvou do tří let                                                                           

3.      Organizace vzdělávání                                                                                           

3.1.   Charakteristika tříd a školy                                                                                     

3.2.   Souběžné působení dvou učitelek ve třídě                                                            

3.3.   Práva a povinnosti pracovníků školy                                                                     

3.4.   Přijímání dětí do MŠ                                                                                              

3.5.   Individuální vzdělávání                                                                                          

4.      Charakteristika vzdělávacího programu                                                                

4.1.   Zaměření školy                                                                                                      

4.2.   Dlouhodobé cíle vzdělávacího programu                                                              

4.3.   Metody a formy vzdělávání                                                                                   

4.4.   Plán pedagogické podpory a IVP                                                                          

4.5.   Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let                                                              

4.6.   Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka                        

5.      Vzdělávací obsah                                                                                                  

6.      Evaluační systém a pedagogická diagnostika                                                      

6.1.   Oblasti autoevaluace                                                                                            

6.2.   Prostředky evaluace                                                                                             

6.3.   Časový plán evaluace                                                                                          

6.4.   Odpovědnost učitelů                                                                                            

7.      Závěr                                                                                                                   

1. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Činnost MŠ ve Žďárkách byla zahájena 5. 9. 1955 v budově č.p. 137 Národní školy. MŠ navštěvovalo 20 dětí. V roce 1977 byla MŠ rozšířena o budovu č.p. 94, kterou zrekonstruovalo JZD Nástup. Počet dětí stoupl na 50.

1.září 1996 došlo k celkové rekonstrukci č.p. 94 (izolace budovy, rozšíření o půdní prostory). Od této doby je MŠ pouze jednotřídní s kapacitou 28 dětí. Další úpravy proběhly v roce 2015. Byla vyměněna střecha, zateplena budova a rozšířeny půdní prostory. Venkovní vstupní prostor byl zastřešen pergolou. V průběhu prázdnin 2017 proběhly další úpravy a to ve výdejně jídla, nová jídelna a nová sociální zařízení.

Budova MŠ se nachází v pěkném zdravém prostředí, které je součástí CHKO Broumovsko.

MŠ je součástí organizace slučující ZŠ a MŠ. Obě instituce spolu úzce spolupracují a sídlí v těsné blízkosti. Toto je výhodou zvláště pro budoucí žáky

1. ročníku, kteří budovu i pedagogický personál ZŠ znají ještě dříve, než nastoupí do 1. třídy.

V MŠ pracujeme podle nového Rámcového programu předškolního vzdělávání. Nabízíme kvalitní péči všem dětem naší školy (zájmové aktivity, výuka angličtiny hrou, hra na zobcovou flétnu, sportovní a kulturní akce, akce pro rodiče a veřejnost, výlety do okolí). Ve vzdělávání dětí upřednostňujeme rozvíjení smyslového vnímání jako základu veškerého přirozeného poznávání. Denně se věnujeme rozvíjení a nápravě výslovnosti – zařazování jazykových chvilek, rozvíjení komunikativních dovedností dětí a individuálně pracujeme s dvouletými dětmi.

V mateřské škole pracují 2 učitelky, 1 školnice (uklízečka).

2. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

Cílem naší MŠ je formou individualizovaného učení rozvíjet u dětí celou osobnost. Podporovat tělesný rozvoj a zdraví, mít pozitivní vztah ke vzdělávání a potřebu vzdělávat se dále. Zažívat úspěch, dosahovat osobního maxima, vytvářet si reálný sebeobraz – vážit si sám sebe, respektovat ostatní a být tolerantní k jejich odlišnostem. Zaměřujeme se především na hru, která je hlavní činností pro předškolní děti a na pobyt dětí v přírodě.

2.1 Věcné podmínky

Vnitřní prostory

1 velká třída: kapacita do 28 dětí      

1 malá třída: kapacita 12 dětí

1 ložnice: kapacita do 28 dětí

1 dětská šatna pro odkládání oděvu a obuvi     

1 oddělená šatna pro provozní zaměstnance

1 jídelna odpovídající náročným hygienickým předpisům a respektující věkovou zvláštnost stravovaných

1 kuchyňka – výdejna

oddělené sociální zařízení pro děti a zaměstnance (WC, umývárna), nočníky-budou umývány a dezinfikovány

podkrovní půdní prostor

Veškerý nábytek ve třídách odpovídá počtu dětí, je zdravotně nezávadný, bezpečný a je přizpůsoben antropometrickým požadavkům.

Venkovní prostory

zahrada – travnatá plocha – dřevěný altán, pískoviště kryté slunečníkem, houpačka, trampolína, hrazda, pružinová houpačka

Záměry:

Podle potřeb doplňovat pomůcky a materiály na předčtenářskou, předmatematickou, polytechnickou a finanční gramotnost.

Rozšiřovat vybavení tříd pomůckami na rozvoj hrubé motoriky.

 Doplňovat třídy vybavením pro výpočetní techniku – digitální mikroskop, interaktivní včelku.

Postupně  dovybavovat herními prvky na zahradě a obnovou zahradního altánku -využití spolupráce s rodiči, grantů nebo dotací.

2.2 Životospráva

Provozní doba od 6:30 h do 15:30 h. Po individuální dohodě s rodiči je možnost docházku upravit.

Činnosti a pobyt venku: spontánní hra, činnosti řízené pedagogem, pohybové aktivity se v průběhu dne v různém sledu střídají v herně či při pobytu venku a na školní zahradě.

Po svačině se děti rozdělují do dvou skupin – pracují odděleně (velká třída – mladší děti, malá třída – větší děti). Školní zahrada má jedno pískoviště, kde je pravidelně vyměňován písek a travnatá plocha je udržována školnicí. Je využívána celoročně v dopoledních hodinách pro pohybové aktivity, řízené oběma učitelkami. Odpoledne je využita dle sezóny. Bezpečnost dětí do počtu 20 zajišťuje 1 učitelka, při počtu nad 20 dětí – 2 učitelky (za nepřítomnosti jedné učitelky se do procesu zapojuje školnice).

Odpočinek: odpolední klid, relaxační činnosti (stálou ložnici využívají děti dle individuálních potřeb pro poslech, odpočinek, spánek). Náhradní relaxační činnosti probíhají pod vedením učitelky v malé herně. U mladších dětí provádí stlaní lůžkovin školnice, u starších dětí provádí kontrolu učitelka.

Stravování: školní kuchyně je umístěna v budově ZŠ, jídlo se převáží ve várnicích a je vydáváno ve výdejně školnicí (v době výdeje pracuje jako pomocná síla ve školní jídelně). Podávání ranní svačiny, oběda, odpolední svačiny probíhá v časovém odstupu 3 hodin. Systém obsluhy – u starších dětí samoobslužný, u mladších dětí příbory rozdává školnice. Při vydávání jednotlivých jídel zajišťuje dozor a bezpečnost spolu s učitelkou i školnice.

Rozdávání obědů: polévku nalévá školnice za nepřítomnosti dětí u stolku, teprve potom děti usedají pod dohledem učitelky. Druhé jídlo je vydáváno školnicí.

Pitný režim: školnice doplňuje nádoby s pitím. Systém rozlévání u starších dětí – samoobslužný, u mladších dětí – asistuje učitelka. Druhy nápojů – sirupy, voda, minerální vody, ovocné čaje (teplé, studené). Nádoby s pitím jsou umístěny i v herně, nápoje jsou dětem během dne nabízeny. Děti mají své hrníčky. Tyto zásady se dodržují i při pobytu na školní zahradě (sezónně).  

Otužování: vzduchem tj. dostatečné větrání dle aktuální potřeby, učitelky dbají na přiměřené oblékání dětí dle jejich aktuálního zdravotního stavu, individuálních potřeb, vzhledem k prostředí a činnostem.

Učitelky se samy chovají podle zásad zdravého životního stylu a poskytují tak dětem přirozený vzor.

Záměry:

Vést děti ke spontánnímu využívání pitného režimu.

Zařazovaní nových receptů do jídelníčku.

Rozšířit nabídku vhodných pomůcek pro pohybové aktivity dětí ve třídě a na zahradě s přihlédnutím k bezpečnosti dětí (tříkolky a odrážedla), možnost otužování i na školní zahradě.

2.3 Psychosociální podmínky

Pro děti vytváříme v MŠ prostředí plné pohody a jistoty. Dbáme, aby se zde všichni cítili dobře, jistě a bezpečně. Dětem i zákonným zástupcům nabízíme možnost adaptačního režimu, kdykoliv si mohou ve třídě pohrát se svým dítětem a zúčastnit se výchovně vzdělávacího programu.

Všechny děti mají rovnocenné postavení a žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno.

V mateřské škole jsou děti a jejich potřeby všemi osobami respektovány.

Dodržujeme předem přijatá pravidla. V jídelně, v lese, ve třídě. Pravidla chování jsou přizpůsobena věkovým kategoriím dětí a mentalitě dětí a jsou nastavena tak, aby se odlišovala od běžného zakazování. Volnost a osobní svoboda dětí je dobře vyvážená s nezbytnou mírou omezení vyplývajících z nutnosti dodržovat v mateřské škole potřebný řád a učit děti pravidlům soužití. Pedagogický styl, jakým jsou děti vedeny, je podporující, sympatizující, projevuje se přímou, vstřícnou, empatickou a naslouchající komunikací učitele s dětmi. Tento styl počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dítěte. Vzdělávací nabídka odpovídá mentalitě předškolního dítěte a potřebám jeho života (je dítěti tematicky blízká, jemu pochopitelná, přiměřeně náročná, dítěti užitečná a prakticky využitelná). Učitelky podporují děti v samostatných pokusech, jsou uznalé, dostatečně oceňují a vyhodnocují konkrétní projevy a výkony dítěte a přiměřeně na ně reagují pozitivním oceněním, vyvarují se paušálních pochval stejně jako odsudků. Učitelky se úspěšně učí samostatně pracovat, rozhodovat a vést osobní odpovědnost. V mateřské škole je cítit tvůrčí duch, chuť zkusit něco nového. Je zde příjemná atmosféra. Je kladen velký důraz na slušnou a vlídnou komunikaci všech. Učitelky se programově věnují neformálním vztahům dětí ve třídě a nenásilně je ovlivňují prosociálním směrem (prevence šikany a jiných sociálně patologických jevů u dětí).

Záměry:

stavět na silných stránkách dítěte

respektování individuálních potřeb dítěte

zaměření na prosociální dovednosti formou her a činností jako prevenci rizikového chování

vést děti k samostatnosti, založené na vzájemné spolupráci

vést děti k vlastnímu a vrstevnickému hodnocení

neustále se zamýšlet nad vhodnými způsoby pedagogického vedení, nad formami práce, analyzovat vzdělávací nabídku a využívat zpětné vazby při dalším plánování

2.4 Organizace

Školní řád vymezuje práva a povinnosti zákonných zástupců, kterými jsou povinni se řídit.

Denní program je dostatečně pružný, umožňujeme reagovat na individuální možnosti dětí a jejich potřeby. Do denního programu pravidelně zařazujeme zdravotně preventivní pohybové aktivity. Pedagogové se plně věnují dětem a jejich vzdělávání. Děti zde nacházejí potřebné zázemí, klid, bezpečí a soukromí. Poměr spontánních a řízených činností je vyvážený a to včetně aktivit, které MŠ organizuje nad rámec běžného programu. Děti mají dostatek prostoru i času pro spontánní hru, aby ji mohly dokončit nebo v ní později pokračovat. Veškeré aktivity organizujeme tak, aby děti byly podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování, aby se zapojily do činností a pracovaly svým tempem. Dbáme na soukromí dítěte, v případě potřeby mají možnost se uchýlit do klidného koutku. Plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje jejich možnosti. Při uskutečňování činností vytváříme vhodné materiální podmínky.

Rámcový režim dne:

06:30 – 08:15

scházení dětí, ranní hry dle volby dětí, individuální práce s dětmi, didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální,

08:15 – 9:00

ranní cvičení, relaxační chvilky, pohybové hry, průběžná hygiena a přesnídávka,

09:00 – 09:30

didakticky zacílené činnosti frontální, skupinové a individuální, komunitní kroužek, řízené činnosti,

09:30 – 11:30

vycházka, hry venku,

11:30 – 12:00

hygiena, oběd,

12:00 – 13:45

hygiena, četba pohádek, poslech relaxační hudby, odpočinek, klidové aktivity pro děti se sníženou potřebou spánku (při dodržení předem stanovených pravidel),

13:45 – 15:30

vstávání, hygiena, svačina, odpolední zájmové činnosti, hry, zpěv, debata o činnostech z průběhu dne, úklid.

Stanovený denní řád je flexibilní a může být pozměněn (výlety, divadelní představení). Informace o připravovaných akcích v mateřské škole jsou vždy včas oznamovány na nástěnce ve vstupní chodbě, osobně pedagogy, nebo poslány emailem zákonným zástupcům dětí.

2.5 Řízení mateřské školy

Mateřskou školu řídí ředitelka ZŠ a MŠ Žďárky Mgr. Daniela Sidney, která přenesla dílčí kompetence na zástupce ředitele pro MŠ Andreu Vrabcovou. Povinnosti, pravomoce a úkoly všech pracovníků jsou jasně vymezeny. Zástupce ředitele pro MŠ je pověřena řízením a zodpovídá za provoz a plynulý chod MŠ. Zaměstnanci jsou pozitivně motivováni a je podporována jejich kreativita. Pedagogický sbor pracuje jako tým a dobře spolupracuje s rodiči. Plánování práce a chodu MŠ je na dobré úrovni, pedagogové aktivně pracují na tvorbě týdenní vzdělávací nabídky v souladu s Třídním vzdělávacím programem. V MŠ je vytvořen funkční informativní systém formou nástěnek a webových stránek.

MŠ spolupracuje se všemi orgány státní správy, místní správy a se ZŠ.

Záměry:

Nadále rozvíjet spolupráci školy se zájmovými organizacemi v obci, účastnit se podle potřeby jejich akcí a prezentovat tak školu navenek.

Vést učitelky k sebereflexi, zavést hodnotící rozhovory se všemi zaměstnanci.

Podporovat profesní růst učitelek.

2.6 Personální a pedagogické zajištění

plně kvalifikovaný pedagogický sbor

odborně kvalifikovaná provozní zaměstnankyně

Pracovníci školy:

zástupce ředitele pro MŠ: Andrea Vrabcová

Pedagogická fakulta na UK v Praze – Učitelství pro MŠ

Vyšší odborná škola pedagogická – Litomyšl

týdenní úvazek 26 hodin přímé výchovné práce s dětmi

učitelka: Lenka Světlíková

Univerzita Palackého – Pdf. – Vychovatelství,

Učitelství pro MŠ v rámci celoživotního vzdělávání

týdenní úvazek 31 hodin přímé výchovné práce s dětmi

školnice: Iva Turinská

školnice a uklízečka MŠ, pomocná síla ve školní kuchyni

Služby pedagogů jsou organizovány tak, aby byla zajištěna dětem optimální pedagogická péče a to při všech činnostech. Při určitých činnostech během dne pracují obě učitelky společně.

Pedagogové jednají, chovají se a pracují profesionálním způsobem v souladu s pedag. pravidly a metodickými zásadami vzdělávání předškolních dětí.

Specializované služby, ke kterým není pedagog sám dostatečně kompetentní, jsou zajišťovány ve spolupráci s příslušnými odborníky (logopedie, …).

Záměry:

Protože přibývá stále více dětí s logopedickými vadami, je zájmem pedagogů využívat seminářů, týkajících se nápravy řeči a vzdělávat se více v tomto oboru, aby byla dětem i rodičům nabízena kvalitní péče.

Vzdělávaní se a využívání digitálních technologií.

Maximálně využívat týmové spolupráce – vzájemné hospitace, předávání zkušeností ze vzdělávacích seminářů.

2.7 Spoluúčast s rodiči

O mateřskou školu je z řad rodičů velký zájem a to nejen ze Žďárek, ale i z Vysoké Srbské. To je zavazující pro celý kolektiv mateřské školy. Rodiče se s důvěrou obrací na paní učitelky.

Pedagogové umožňují rodičům přístup ke svým dětem ve třídě a šanci podílet se na činnosti s nimi. Nabízí rodičům možnost spoluvytvářet program školy, pomoc při zlepšování prostředí školy. Podporují rodinnou výchovu a poskytují jim poradenský servis v otázkách výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Pravidelně informují  rodiče o pokrocích, úspěších a rozvoji dítěte.

Rodiče se mohou účastnit společných činností se svým dítětem podle plánu akcí připraveného vždy na celý rok.

Záměry:                                                                                     

Rodiče se snaží podle svých možností se školou spolupracovat.

Rádi bychom v započatém trendu spolupráce pokračovali i nadále.

Prostor pro prohloubení spolupráce je v účasti rodičů na plánování vzdělávací nabídky a v užší spolupráci při přípravě předškoláků na vstup do ZŠ.

Zprostředkování spolupráce s PPP, s SPC Náchod

Nabídka odborných přednášek, návštěv odborníků ve škole – učitelek ze ZŠ, klinického logopeda, dětského psychologa apod.

2.8 Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami

Podmínky, které škola vytváří, prioritně vždy odpovídají individuálním, speciální a vzdělávacím potřebám dětí. Dle těchto potřeb organizuje činnosti, volí formy, metody i obsah vzdělávání. Podpůrná opatření prvního stupně si MŠ stanovuje sama na základě systematického hodnocení vzdělávacích výsledů dítěte s využitím metod a nástrojů pedagogické diagnostiky. Pokud učitelka na základě každodenního, dlouhodobého pozorování zjistí u dítěte nějaké problémy a vyvodí odborně podložené závěry, vypracuje pro jejich eliminaci a další rozvoj dítěte plán pedagogické podpory (dále PLPP), podle kterého se bude dítě vzdělávat. Zákonný zástupce dítěte bude o tomto postupu informován a s obsahem PLPP bude seznámen. Tento způsob vzdělávání dítěte bude po třech měsících vyhodnocen, pokud bude zjištěno, že vzdělávání dítěte podle plánu PLPP s přiznaným prvním stupněm podpůrného opatření není úspěšné, bude zákonnému zástupci doporučeno vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení. Vzdělávání dítěte s přiznaným podpůrným opatřením druhého až pátého stupně v MŠ uplatňujeme a realizujeme pouze na základě doporučení a projednání školského poradenského zařízení se školou a zákonným zástupcem dítěte. Pokud bude doporučeno vzdělávání dítěte podle individuálního vzdělávacího plánu, bude vypracován ve spolupráci a na základě doporučení školské poradenské zařízení. Při vzdělávání dětí s přiznanými vzdělávacími potřebami mateřská škola realizuje stanovená podpůrná opatření. V souladu s právními předpisy mateřská škola sníží počet dětí ve třídě, kde se vzdělává dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle stupně přiznaného podpůrného opatření škola zajistí přítomnost kvalifikovaného asistenta pedagoga. Dle speciálních potřeb dětí budou zabezpečeny podmínky v oblasti věcného prostředí. Pokud se u dětí vyskytnou další, jiné druhy postižení (např. z oblasti zraku, sluchu, pohybu, mentální), škola dle doporučení školského poradenského zařízení pořídí potřebné pomůcky, případně zařídí jejich zapůjčení.

Naše MŠ nemá plně vyhovující podmínky (prostorové, bezbariérové a personální,..) pro vzdělávání dětí se zdravotním znevýhodněním a zdravotním postižením.

Záměry:

Včasné diagnostikování u dítěte.

Doporučit rodičům vyšetření ve školském poradenském zařízení.

Vyhotovit bez odkladu PLPP.

Vyhodnocovat účinnost PLPP.

Spolupracovat s odborníky.

2.9 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

Cílem poskytované jazykové přípravy děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka je, aby při přechodu na základní školu měly takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do výuky v základní škole a dosáhnout školního úspěchu.

Pedagogové mateřské školy poskytují dětem-cizincům a dětem, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí potřebnou podporu při osvojování českého jazyka již od jejich nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou, ve které se vzdělávají i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, pedagogové uzpůsobují didaktické postupy a děti cíleně podporují v osvojování českého jazyka u těchto dětí.

2.10 Vzdělávání dětí nadaných

Mateřská škola vytváří podmínky pro vzdělávání nadaných dětí obdobným způsobem jako u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Pro vzdělávání dětí, u kterých bude zjištěno určité nadání, zajistíme co nejlepší podmínky. Dětem, které projevují známky nadání, věnujeme zvýšenou pozornost zaměřenou na jejich rozvoj. V případě, že se jedná o velmi výrazné projevy nadání, zpracováváme Plán pedagogické podpory. Pokud se projeví mimořádné nadání v jedné nebo více oblastech, doporučíme rodičům dítěte vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Zabezpečíme materiální podmínky pořízením předmětů a pomůcek, které napomáhají dalšímu rozvoji dětí s nadáním (encyklopedie z různých oblastí, náročnější didaktické pomůcky podporující rozvoj logického myšlení, pomůcky k experimentování, v případě uměleckého nadání – např. nadstandardní výtvarný materiál atd.). Vzdělávání nadaného dítěte bude probíhat v běžné třídě, formou individuální integrace s využitím obohacujícího pedagogického přístupu, úzkou spoluprací s rodiči dítěte, a v souladu s doporučeními ŠPZ. V případě nadání v pohybových, či uměleckých oblastech bude školou rodičům doporučován rozvoj dítěte v umělecké škole ZUŠ Hronov, ve sportovních klubech apod.

Záměry:

• Včasně diagnostikovat nadané dítě.

• Doporučit rodičům vyšetření ve Školském poradenském zařízení.

• Podporovat individuální péči o nadané děti.

• Realizovat rozšířené aktivity pro nadané děti.

2.11 Vzdělávání dětí od dvou do tří let

Při vzdělávání dětí je zohledňován jejich psychomotorický vývoj, učitelky respektují vývojová specifika věkové skupiny dětí od dvou do tří let. Ve spolupráci se zákonnými zástupci probíhá jejich postupná adaptace.

K zajištění  osobní hygieny těchto dětí v případě potřeby využíváme nočníky a pleny či jednorázové podložky k odpolednímu spánku. Krytý nášlapný odpadkový koš na pleny a mokré ubrousky je součástí umývárny (dezinfekce zajištěna).Je zajišťován pravidelný denní rytmus, který je flexibilní, tak aby umožňoval organizaci činností přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Při přípravě úkolů pro děti mladší tří let, bereme zřetel na úroveň jazykového, psychického a fyzického vývoje a pomalejší tempo rozvoje prosociálních vztahů.

Záměry:

Upravit denní režim.

Průběžně zajistit vzdělávání učitelek v dané oblasti.

3. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Mateřská škola ve Žďárkách je jednotřídní s celodenním provozem.

Ke dni 1. 9. 2022 je ve třídě zapsáno 26 dětí (2 – 7 let), z toho 13 dívek a 13 chlapců, z toho 1 děti s OŠD. 10 dětí půjde na jaře k zápisu do ZŠ.

3.1 Charakteristika tříd a školy

Dolní třída se nachází v přízemí. Je prosluněná, s výhledem na zahradu MŠ a ZŠ. Třída je vhodně vybavená pro potřeby dětí. Je rozdělena na části hrací na koberci a část tvořivou u stolečků.

Třídu navštěvují děti ve věkovém rozpětí 2 – 6 let. Celkem je ve třídě 26 dětí. Pro nově příchozí děti se snažíme podat pomocnou ruku ke zvládání přechodu z rodinného prostředí do školy. Po celou dobu s dětmi pracují paní učitelky: Bc. Andrea Vrabcová Dis., Bc. Lenka Světlíková.

Děti si mohou každý den vybrat jaké činnosti se chtějí věnovat. Třída nabízí několik koutků, jako jsou kuchyňský koutek, dílna, obchod, knihovna a pokojíček. Dětem jsou pravidelně nabízeny výtvarné a pracovní činnosti, rozvoj jemné a hrubé motoriky, podpora sebeobsluhy a vytváření kladných vztahů mezi kamarády. S dětmi chodíme pravidelně ven na zahradu, na procházku vesnicí, nebo do lesa.

Horní třída se nachází v prvním patře vedle ložnice. Třída je vybavena koutky: kuchyňka, kadeřnictví, loutkové divadlo, domeček pro panenky a spousta dalších hraček a stavebnic, ze kterých si každý určitě vybere. Ke třídě přiléhá i záchod a umyvadlo.

Tuto třídu navštěvují děti především nejstarší věkové skupiny, pro které je tento rok, rokem povinné školní docházky a to v době 9:00 – 9:30. S dětmi pracuje zástupce ředitele pro MŠ Bc. Andrea Vrabcová Dis.

A co zde dětem nabízíme? Společně se zaměříme na rozvoj celkové osobnosti, pohybových dovedností, manipulačních schopností, rozvoje myšlení a logiky. Zkrátka a jednoduše řečeno na pohodový vstup do základní školy. Ale také na podporu zvládnuté sebeobsluhy, na dovednosti komunikační a grafické, předmatematické a předčtenářské. A také na rozvoj dětské fantazie a tvořivosti. V tomto školním roce s předškoláky bude pracovat paní učitelka Bc. Andrea Vrabcová Dis. Pro předškoláky máme připravené různé písničky, básničky, říkanky, vtipné hádanky a mnoho dalších zajímavých věcí. Také nás jako „předškoláky“ čeká důležitý úkol! – A tím je prezentace školy na veřejnosti (vítání občánků).

Tato třída slouží také pro děti s nižší potřebou spánku, učitelky jim nabízí náhradní aktivity -relaxační činnost, klidné hry (při dodržení předem stanovených pravidel).

Děti učíme základním schopnostem a dovednostem důležitým pro další život dle zásad RVP PV – aby dítě bylo samostatné, tvůrčí, umělo si vybrat, umělo nést zodpovědnost za svou volbu a umělo spolupracovat.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči, jejich informovanosti o prospívání dítěte,

o záměrech školy – zařazujeme články do časopisu „Žďárecký zpravodaj“. Tradicí je několikaletá dobrá spolupráce se ZŠ, ZUŠ (Hronov), PPP, SPC a OÚ ve Žďárkách.

Dopolední činnosti probíhají formou plánovaných tematických celků podle Školního vzdělávacího programu – „SVĚT KOLEM NÁS, SVĚT VE MNĚ“.

Podporujeme pravidla zdravého životního stylu každodenním pobytem venku, dodržováním pitného režimu a odpočinku.

Nabízíme kvalitní standardní péči pro všechny děti naší školy.

Důraz klademe na individuální přístup a přátelskou atmosféru.

 Veškeré snažení všech zaměstnanců naší školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Zahrada je malá, dobře udržovaná a v roce 2021 nově doplněna o tři herní prvky – hrazdu, pružinové houpadlo a dřevěné autíčko. V tomto roce proběhla i rekonstrukce pískoviště.

3.2 Souběžné působení dvou učitelek ve třídě

Souběžné působení dvou učitelek ve třídě je zajištěno v době pobytu dětí venku, v době oběda a přípravy na spánek.

Týdenní rozvrh učitelek ve třídě

MŠ Žďárky

Provozní doba:                            6:30 – 15:30 hod.  

Kapacita třídy:                             28 dětí

Počet zapsaných dětí ve třídě:  26 dětí

Jména učitelek:                           Vrabcová Andrea, Světlíková Lenka

Rozvrh služeb učitelek:               Vrabcová Andrea    – ranní služba (sudý týden)

                                                                                          – odpolední služba (lichý týden)

                                                        Světlíková Lenka    – ranní služba (lichý týden)

                                                                                          – odpolední služba (sudý týden)

Aktivity:  – angličtina hrou – Bc. Lenka Světlíková

                – flétničky – Bc. Andrea Vrabcová Dis.

                ­- cvičení v místní tělocvičně

3.3 Práva a povinnosti pracovníků školy

Otevírání, uzamykání budovy:

ranní odemykání provádí učitelka v 6.20 h. Děti přichází od 6.30, učitelka přejímá

zodpovědnost za děti po osobním předání zástupcem dítěte do třídy. Přijímat a předávat dítě nezletilým či nepřímým zástupcům lze po uzavření písemné dohody, kterou rodiče s vedením školy uzavírají při nástupu do MŠ. Budovu uzamyká a kontroluje v 15.40 h sloužící učitelka (uzavřená okna, vodovodní kohoutky, WC, světla, varná konvice).      Se systémem uložení klíčů jsou zaměstnankyně ústně seznámeny, seznam držitelů klíčů je založen u zástupce ředitele pro MŠ.

Úrazy, nemoc:

učitelky sledují zdravotní stav dětí, v případě onemocnění dítěte či při úrazu informují rodiče. Zajistí první předlékařskou pomoc. Po domluvě přebírají péči o dítě rodiče. Učitelka, která byla svědkem úrazu, jej zapíše do Knihy úrazů. Při vážnějším zranění sepíše s rodiči ředitelka protokol o úrazu. I při lehčím zranění je učitelka povinna provést zápis do Knihy úrazů a podat informaci rodičům, věnovat celé záležitosti pozornost a být ohleduplná.

Předpisy, nařízení:

pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci věnují dětem individuální péči, berou ohled na výsledky lékařských vyšetření, na zprávy o šetření v PPP, na sdělení rodičů, na vliv a případné problémy rodinného prostředí, respektují důvěrnost informací.

Všichni zaměstnanci zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví při práci, protipožární předpisy. Ve škole je zákaz kouření, k vaření vody je povoleno používat pouze varnou konvici v kuchyňce.

3.4 Přijímání dětí do MŠ

Přijímání dětí do MŠ probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon) a podle prováděcí vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání. Přijímání probíhá ve správním řízení.

Přijímání dětí k docházce do MŠ probíhá formou zápisu v období od 2. 5. do 16.5.

Děti mou být přijaty v průběhu školního roku, pokud to kapacita dovolí. Termín zápisu je projednán s ředitelkou ZŠ a MŠ a se zřizovatelem.  Děti jsou

přijímány do MŠ podle kritérií, které ředitelka organizace pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání stanoví a zákonné zástupce s nimi předem seznámí. O termínech a kritériích zápisu do MŠ je veřejnost informována prostřednictvím vývěsky v MŠ, vývěsky obecního úřadu a webových stránek školy.

3.5 Individuální vzdělávání

• povinné předškolní vzdělávání lze plnit i formou individuálního vzdělávání (dle § 34b školského zákona),

• pokud bude dítě touto formou vzděláváno převážnou část školního roku, je povinen zákonný zástupce tuto skutečnost oznámit ředitelce školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku,

• plnění povinnosti předškolního vzdělávání formou individuálního vzdělávání lze oznámit ředitelce školy i v průběhu školního roku,

• oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat: jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte, uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno, důvody pro individuální vzdělávání.

• ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV),

• úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí středu a čtvrtek v měsíci listopadu od 8:00 hod do 12:00 hod, náhradní termín je stanoven na první středu a čtvrtek v měsíci prosinci od 8:00 hod do 12:00 hod,

• ověřování bude probíhat formou rozhovoru s dítětem (nebo didaktické hry, pracovními listy…).

• pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka školy dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

O individuální vzdělávání ve školním roce 2022/23 neprojevil žádný zákonný zástupce zájem.

4 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Školní vzdělávací program je v souladu se základními podmínkami a principy Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, jež vymezuje hlavní požadavky, podmínky a pravidla pro vzdělávání dětí předškolního věku. Respektuje však konkrétní podmínky školy, její filosofické zaměření, včetně forem a přístupu práce. Tento dokument chápeme jako otevřený a stále se vyvíjející.

4.1 Zaměření školy

Naše mateřská škola se zaměřuje na ekologii, zdravý životní styl a tradice.

Chceme, aby naše mateřská škola byla místem šťastného dětství, kam se děti i jejich rodiče rádi vrací. Je zde prostor pro uplatnění každého jedince a všichni se cítí dobře a bezpečně.

4.2 Dlouhodobé cíle vzdělávacího programů:

Náš program, který jsme nazvali „Svět kolem nás, svět ve mně“, buduje základy pro postoje, znalosti a dovednosti životně důležité pro člověka, který se bude vyrovnávat s nároky a problémy dnešní doby. Chceme děti připravovat na to, aby se v budoucnu aktivně zajímaly o učení, uměly se samy aktivně a efektivně učit, aby je učení bavilo a nebylo pro ně spojeno s nadměrným stresem.

Klást důraz na individuální přístup ke každému dítěti.

Vést děti k samostatnému rozhodování, k volbě a odpovědnosti.

Přijímat změny a aktivně se s nimi vyrovnat.

Rozpoznávat problémy a řešit je.

Být tvůrčí, mít představivost.

Být fyzicky pohodový, zdatný, mít dobrý vztah k životním návykům a postojům.

Sdílet zájem o odpovědnost vůči vesnici, zemi a prostředí, ve kterém žijí.

Program „Svět kolem nás, svět ve mně“ je zaměřený na děti věkové skupiny 2,5 – 7 let. Program je koncipován tak, aby vyhovoval individuální potřebám a kulturním tradicím země.

Respektujeme životní režim dítěte

Flexibilní denní řád umožňuje přizpůsobovat činnosti dětí v průběhu dne

jejich potřebám a aktuální situaci.

Respektujeme individuální tempo dětí (nabídka činností pro rychlejší dítě, dokončení činnosti).

Sledujeme citové projevy dětí.

Dodržujeme společně stanovená pravidla.

Dítě má možnost volby zúčastnit se nebo nezúčastnit nabízených aktivit.

Každé dítě má rovnocenné postavení.

Kontakty s ostatními dětmi mají charakter spolupráce se snahou o dohodu, kompromis.

Je zajištěna potřeba relaxace během dne, potřeba různě dlouhého spánku.

Nabízíme rovněž adaptační režim pro nové děti.

Rozvíjíme komunikaci a spolupráci

Naplňování tohoto principu se projevuje v přátelských vztazích mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a dospělými.

Nasloucháme dětem, učíme je vyjadřovat svůj názor a vyslechnout názor druhých.

Vzájemně se na sebe obracíme s důvěrou, se žádostí o pomoc či radu.

Děti i učitelky dodržují pravidla – respektovat mluvčího, neskákat do řeči.

Konflikty řešíme konstruktivně.

Dodržujeme společenská pravidla – slušnost a zdvořilost v řeči (poprosit, poděkovat).

Dbáme na hygienu hlasu, nepřekřikujeme se.

Děti i učitelky si přirozeně vzájemně pomáhají.

Zásady podpory zdraví v mateřské škole

Motto: “Především my musíme být dítěti příkladem a pravidla, která chceme uplatňovat, musíme dodržovat.“

Uvědomujeme si, že svým zdravým životním stylem a chováním podporující zdraví působí učitelka jako vzor nejen pro děti, ale i pro rodiče.

Chová se pravdivě a kontroluje své projevy.

Vystupuje za každé situace empaticky.

Dodržuje dané sliby, umí přiznat omyl, neznalost, chybu.

Používá prostředky pozitivní motivace.

Spoluvytváří tradice, rituály třídy, školy.

Šíří kolem sebe atmosféru pohody, veselí, důvěry, vzájemné úcty a dobré nálady.

Věkově smíšené třídy

Umožňují učitelce:

Výběr činností podle schopností dětí, ne jejich věku.

Spolupráci mladších a starších dětí.

Akceptovat, že děti jsou si navzájem nejpřirozenějšími učiteli, předávají si zkušenosti a dovednosti.

Respektovat individuální tempo dětí, jejich individuální zvláštnosti.

Soustředíme se na práci s dvouletými dětmi.

Rytmický řád života a dne

Má na zřeteli přiměřenou dobu pobytu dítěte v MŠ.

Nabízí přiměřené množství aktivit, spontánního pohybu, odpočinku v souladu s uspokojováním fyziologických a emocionálních potřeb dítěte a jeho biorytmu.

Volí optimální sladění života dítěte v rodině a mateřské škole.

Je samostatně zpracován a zveřejněn pro rodiče.

Tělesná pohoda a volný pohyb

Motto: „Pohyb je nejpřirozenější potřebou dítěte.“

Dbáme na pravidelné střídání činností a odpočinku, dostatečnou délku a pravidelnost spánku, umožníme častější odpočinek dvouletým dětem.

Zařazujeme individuální kompenzační cvičení – zdravotní, relaxační, dechová, psychomotorická a jógová cvičení.

Rozvíjíme hrubou i jemnou motoriku.

Přiměřeně se oblékáme, větráme, otužujeme se.

Pravidelně  pobýváme venku (denně), téměř za každého počasí.

Dbáme na vyhovující materiální vybavení, požadované osvětlení a akustické podmínky v herně.

Zajišťujeme bezpečnost při veškerých aktivitách, používáme hračky přiměřeně věku (dle návodu na hračkách).

Zaměřujeme se na správné držení těla.

Snažíme se předcházet nemocem a úrazům.

Zdravá výživa

Stolovat v klidné, pohodové atmosféře, chovat se u stolu kulturně, při jídle mluvit tiše.

Zajistit dostatek tekutin po celý den, možnost pít kdykoliv, využívat přesnídávky dle potřeb dvouletých dětí.

Učit starší děti správně používat příbor.

Motivovat děti, aby ochutnaly i jídlo, které neznají, nemají rády.

Spolupracovat s rodinou při vytváření a upevňování zdravých výživových a stravovacích návyků, vést děti k alternativním způsobům výživy.

Spolupracovat se školní jídelnou – hygiena stravování.

Spontánní hra

Hra rozvíjí všechny schopnosti dítěte předškolního věku a je nenahraditelnou činností pro toto období.

Snažíme se o dostatečné vybavení funkčními, podnětnými a estetickými pomůckami a hračkami. Všechny hračky a pomůcky mají děti na dohled a dosah.

Navozujeme situace, které podnítí a rozvinou hru.

Nezasahujeme dětem do hry, jsme pozorovatelem a rádcem.

Dáváme dostatek prostoru k dokončení hry, k uchování produktů hry.

Pravidla dohodnutá mezi dětmi a učitelkou dávají smysl a jsou všemi dodržována.

Podnětné věcné prostředí

Umožnit dětem, aby se na něm podílely – výzdoba dětskými výtvory, udržování pořádku, šetrný přístup k hračkám a vybavení.

Respektovat tzv. pracovní tvořivý nepořádek.

Udržovat vnitřní i vnější prostředí v čistotě.

Využívat podnětné prostředí hřiště a tělocvičny.

Bezpečné sociální prostředí

Kvalitní sociální klima je podmínkou zdaru veškerých aktivit mateřské školy podporující zdraví.

Snažíme se o vytváření kvalitních mezilidských vztahů, ovzduší důvěry, klidu a spolupráce, s prostorem pro toleranci, ohleduplnost, zdvořilost, vzájemnou podporu, pochvalu a empatii.

Spolu s dítětem hledáme řešení situací tak, aby si uvědomilo a pocítilo následky svého chování k ostatním.

Participiální a týmové řízení

Včasné řešení problémů a konfliktů.

Pedagogické pracovnice se podílejí na tvorbě ŠVP, plní zadané úkoly a vyhodnocují projekt podle evaluačního plánu.

Zpětná vazba – zúčastňují se vzdělávacích akcí a využívají nové poznatky v praxi.

Partnerské vztahy s rodiči

Motto: „Dětství je krásné a tajemné. Dětem by měli být podobni všichni dospělí.“

Snažit se o zapojení rodičovské veřejnosti do akcí školy.

Poskytovat informace rodičům o pokrocích ve vývoji a vzdělávání dítěte.

Nabídnout odbornou literaturu, přednášku, pomoc.

Informovat rodiče o programu podpory zdraví, o záměrech MŠ, umožnit spolupodílet se na řešení problémů, na tvorbě dokumentů.

Upozornit na problémy dětí se školní zralostí a zprostředkovat jim odborné vyšetření dítěte.

Setkávat se s rodiči a dětmi v MŠ – informační schůzky, předvánoční posezení, tvořivé odpoledne, loučení s předškoláky.

Po dohodě s rodiči umožnit individuální příchod do MŠ.

Spolupráce MŠ a ZŠ

Přechod dětí do ZŠ probíhá bez stresu a adaptačních problémů, protože děti toto prostředí znají, navštěvují společné akce, školní družinu i 1. třídu.

Spolupodílíme se na přípravě zápisu do 1. třídy, předáváme si zkušenosti.

Společně se vzděláváme.

Začlenění MŠ do života obce

Respektujeme obec jako zřizovatele.

Zúčastňujeme se kulturních akcí v obci, s dětmi připravujeme programy na tyto akce.

Nebráníme se otevřené a vstřícné komunikaci při zajišťování plynulého provozu školy a řešení různých problémů.

4.3 Metody a formy vzdělávání

 Hlavní podstatou vzdělávání je prožitkové a kooperativní učení hrou a činností, které jsou založeny na přímých zážitcích dítěte. Dále propojuje i učení situační a sociální, založené na principu nápodoby a chápání životních přirozených souvislostí. Snaží se o vyváženost spontánních a didaktických cílených aktivit a motivaci k nim.

                   Didaktický styl je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dítěte. Uplatňuje integrovaný přístup na základě tvorby integrovaných bloků. Nabízí vzdělávací obsah v přirozených souvislostech a vazbách. Pedagogický sbor musí všemi smysly vnímat a sledovat rozdíly v dovednostech a zvláštních zájmech, které se projevují u dětí téhož věku.

Specifika, formy a metody práce

 Jsme kolektiv, který si vychází vstříc a snaží se řešit veškeré situace, které nastanou tak, aby se děti cítily vzájemně respektované a uznávané. Podporujeme a rozvíjíme slovní projev dětí, aby se uměly vzájemně dohodnout. Říct si, co se jim nelíbí a proč. Chtěly bychom vytvořit třídu dětí, které si budou vycházet vstříc a jsou kamarádské. Myslíme si, že je to nejdůležitější krok pro vstup do společnosti – umět se domluvit, zařídit si, co člověk potřebuje, otevřeně si umět promluvit a říci co má na srdci.

Máme vytvořená pravidla, která děti respektují.

pozdravit, rozloučit se

ukládat hračky na své místo

neběhat ve třídě (jen v tělocvičně a venku)

poprosit, poděkovat

rozvíjet trpělivost – při hraní a tvořivých aktivitách…

úklid svého pracovního místa -v šatně, v jídelně, v ložnici

rozvíjíme ohleduplnost mezi sebou

                 Náš program, který jsme nazvali „Svět kolem nás – svět ve mě“, buduje základy osobnosti dítěte tak, aby bylo schopné samostatně myslet, svobodně se rozhodovat, společensky, duševně a fyzicky se vyvíjet – to vše v souladu s jeho schopnostmi a možnostmi. Tento program je koncipován tak, aby vyhovoval individuálním potřebám a kulturním tradicím této země.

Jsou to:

důraz na individuální přístup ke každému dítěti

důraz na samostatné rozhodování, přijímání odpovědnosti za ně

důraz na rozvíjení schopností, znalostí a dovedností dětí prostřednictvím plánované činnosti, center aktivit a pozorování

důraz na účast rodiny

Filosofie výchovného vzdělávacího programu

Motto: “ Žijeme zdravě, vyrovnaně. Přemýšlíme, vyrážíme do světa, rádi se pohybujeme, vážíme si přírody a chráníme ji. Malujeme, kreslíme, zpíváme, hrajeme si pracujeme, pomáháme ostatním – nikdy nejsme sami. Nezapomeneme nikdy na to, co jsme se naučili v mateřské škole.“

Naším posláním je dovést každé z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti. Naučit je základním schopnostem a dovednostem, důležitým pro jeho další život, rozvoj a vzdělávání.

Cílem k naplnění tohoto poslaní je pro nás vypěstovat u dětí přirozenou potřebu zdravého způsobu života a učinit, co nejvíce pro podporu jejich zdraví. Neboť           zdraví = kvalitní život.

V každodenní práci s dětmi se řídíme filosofií programu podpory zdraví v mateřské škole a jako prioritu jsme si vytvořili „desatero cesty ke zdraví“.

Priorita – desatero cesty ke zdraví – obsah

1. Pohoda a úsměv

Na naší MŠ by měla jednoznačně zavládnout pohoda a úsměv. Všichni by se měli do zaměstnání těšit. Pohoda zaměstnanců se přenáší na děti.

2. Každý je jiný

Snažíme se vycházet vstříc individuálním potřebám dětí – především ve volnějších místech dne (hravých aktivitách, pobytu venku, odpoledních činnostech).

3. Zdraví je přednější

Formou hry se děti seznamují s fungováním lidského těla, neopomíjejí prevenci běžných onemocnění, úrazů a zbytečných poranění. Cíleně se zaměřujeme na správné držení těla, relaxaci a dechová cvičení – jóga.

4. Hýbu se tedy žiji

Dětem umožňujeme dostatek pohybu řízeného i spontánního – v hravých činnostech si děti půjčují sportovní potřeby pro interiér – padák, tunel, švihadla, akupresurní pomůcky. Před svačinou zařazujeme každý den pohybovou chvilku – cvičení jógy, psychomotorické hry, pohybové hry. Každodenní pobyt venku dává dětem volnost v pohybu a výběr her. Protažení zařazujeme i po odpoledním odpočinku.

5. Hra je poznání i zábava

Nabízíme dětem dostatečný časový prostor v průběhu hravých aktivit, pobytu venku i odpoledních činnostech. Respektujeme právo dítěte na výběr hry a hračky, volbu kamarádů ke hře, umožňujeme jim maximálně hru dokončit.

6. Jídlo je lékem

Nabídka v jídelníčku je dostatečně pestrá, s obsahem ovoce i zeleniny. Podle možností zásobování podáváme dětem také celozrnné pečivo a různé produkty racionální výživy. Samozřejmostí je pitný režim – osvědčilo se nám podávání různých sirupů, bylinkových čajů….

7. Radost z poznání světa

Cesta za poznáním vede přes prožitky dětí. Samy poznávají souvislosti, na základě vlastních zkušeností vytvářejí svoje postoje. Posloucháme, co nám děti sdělují, bereme je vážně. Společně hledáme správná řešení a závěry. Důležité je podnětné prostředí MŠ.

8. Rodiče a děti patří k sobě

Nejen děti, ale i rodiče a prarodiče denně mateřskou školu navštěvují. Informujeme je o dění v mateřské školce, kulturních akcích, spolupracujeme při společných oslavách, umožňujeme pobyt s dítětem při adaptaci na nové prostředí nebo vyskytnou-li se problémy. Názory rodičů a jejich náměty jsou pro nás důležité.

9. Zdraví zaměstnanci

Všichni zaměstnanci se spolupodílejí na tvorbě ŠVP, zapojují se do společných aktivit a akcí. Snažíme se v osobním životě dodržovat zásady zdravého životního stylu a být tak po všech stránkách příkladem pro děti.

10. Otevřená MŠ

Za dveřmi MŠ pro nás svět nekončí. Nezbytná je dobrá spolupráce s vedením školy a zřizovatelem. Drobné potíže se snažíme řešit osobním jednáním. Nezapomínáme na dárky a přání k různým svátkům i důležitým partnerům v obci tj. ŽŠ, OÚ, obchod, pošta, knihovna,…..

4.4 Plán pedagogické podpory  a IVP

PLPP zpracováváme dětem s OŠD na základě zprávy z poradenského zařízení. Stanovujeme si cíle v oblastech, které děti potřebují posílit (př. Procvičování grafomotoriky, rozvoj pravolevé orientace, čtenářskou a matematickou gramotnost,…), každé tři měsíce vyhodnocujeme účinnost PLPP. Vše zaznamenáváme do archu.

Individuální vzdělávací plán (IVP) zpracováváme zpravidla pro dítě, které má speciálně vzdělávací potřeby a je vzděláváno formou individuální integrace. Podkladem pro zpracování IVP je: doporučení ŠPZ, žádost zákonného zástupce dítěte, nebo rozhodnutí ředitelky školy. IVP je zpracován bezodkladně, nejpozději do 1 měsíce po obdržení doporučení ŠPZ a žádosti zákonného zástupce dítěte. IVP vypracovávají učitelky, za jeho vypracování odpovídá ředitelka školy. Platnost IVP stvrzují podpisy učitelky, ředitelka školy, pracovník ŠPZ a zákonný zástupce dítěte. Na základě informovaného souhlasu zákonného zástupce dítěte je vzdělávání poskytováno podle IVP. Kontrolu a naplňování IVP vyhodnocuje ŠPZ ve spolupráci se školou (nejméně jednou ročně).

4.5 Průběh vzdělávání dětí od dvou do tří let

Vzdělávání děti mladších tří let má svá specifika. Takto malé děti potřebují ke svému všestrannému vývoji, co nejvíce smyslových vjemů. To jim je v naší MŠ umožněno vhodně zvolenými činnostmi, hrami a hračkami. Naším cílem je i takto malé děti začlenit do vzdělávacího procesu pomocí pozvolné a šetrné adaptace. Zaměříme se na socializaci a prohlubování základů sebeobslužných dovedností. Individualizovaný přístup a úzká spolupráce s rodinou je samozřejmostí.

4.6 Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka

MŠ poskytuje dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.

MŠ zřizuje skupinu pro jazykovou přípravu v případě, že má 4 a více dětí – cizinců, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Ředitelka MŠ po zvážení a dle potřeb posoudí, zda by bylo vhodné zařazení i pro jiné dítě mladšího věku, avšak nesmí to být na újmu kvality jazykové přípravy. Pro děti je vzdělávání ve skupině bezplatné a může být rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu týdne.

5. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

ŠVP PV obsahuje 1 dlouhodobý tématický celek s názvem „Svět kolem nás, svět ve mně“ a 5 střednědobých integrovaných bloků s názvy:

Barevný podzim

Zdravý život

Máme rádi zimu

Vůně jara

Co už umíme

Integrované bloky, zahrnují pět vzdělávacích oblastí:

1. Dítě a jeho tělo

2. Dítě a jeho psychika

3. Dítě a ten druhý

4. Dítě a společnost

5. Dítě a svět

Záměr vzdělávacího úsilí v oblasti biologické: Stimulovat a podporovat růst a nervosvalový vývoj dítěte, podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, rozvíjet pohybové a manipulační dovednosti dětí, učit je sebeobslužným dovednostem a vést ke zdravým životním návykům a postojům.

Záměr vzdělávacího úsilí v oblasti psychologické: Rozvíjet duševní pohodu dítěte, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj intelektu, řeči a jazyka, poznávacích procesů a funkcí, jeho citů a vůle, stejně tak i jeho sebepojetí a sebenahlížení, jeho kreativity sebevyjádření.

Záměr vzdělávacího úsilí v oblasti interpersonální: Utvářet vztahy dítěte k jinému dítěti či dospělému, posilovat, kultivovat a obohacovat jejich vzájemnou komunikaci a zajišťovat pohodu těchto vztahů.

Záměr vzdělávacího úsilí v oblasti sociálně kulturní: Uvést dítě do společenství ostatních lidí, do života v lidské společnosti i do světa kultury a umění, pomoci dítěti osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, přijmout základní všeobecné, uznávané společenské, morální a estetické hodnoty a podílet se na utváření společenské pohody.

Záměrem vzdělávacího úsilí v oblasti environmentální:

Založit u dítěte elementární povědomí o okolním světě a jeho dění, o vlivu člověka na životní prostředí – počínaje nejbližším okolím a konče globálními problémy celosvětového dosahu – a vytvořit elementární základy pro otevřený a odpovědný postoj dítěte (člověka) k životnímu prostředí.

Třídní vzdělávací program naplňuje tyto dílčí cíle:

1) Dítě a jeho tělo, oblast biologická:

uvědomění si vlastního těla

rozvoj pohybových dovedností v oblasti jemné i hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

rozvoj a užívání všech smyslů

rozvoj fyzické a psychické zdatnosti

osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

osvojení si poznatků o těle a jeho zdraví

osvojení si dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

vytváření zdravých životních návyků a postojů

2) Dítě a jeho psychika, oblast psychologická:

• rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, porozumění, naslouchání) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

• rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu • osvojení si některých dovedností, které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka

• rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání

• přechod od konkrétně názorného myšlení ke slovně logickému (řešení problému: co by se stalo, kdyby …)

• rozvoj a kultivace paměti, pozornosti, představivosti a fantazie

• rozvoj tvořivosti, tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření • posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

• vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a k učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

• vytváření základů pro práci s informacemi (knihy, encyklopedie, nebát se zeptat) • rozvoj pozitivních citů dítěte ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry a relativní citové samostatnosti)

• rozvoj schopnosti vytvářet a rozvíjet citové vztahy k okolí.

• rozvoj schopností a dovedností vyjádřit pocity, dojmy a prožitky

• rozvoj a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

• získání schopnosti řídit chování vůlí a ovlivňovat svou situaci

 3) Dítě a ten druhý, oblast interpersonální :

• rozvoj schopností a dovedností důležitých pro navazování vztahů dítěte k druhým lidem

• posilování prosociálního chování ve vztahu k druhému (v rodině, v MŠ, ve skupině dětí aj.)

• vytváření prosociálních postojů k druhému, rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti rozvoj interaktivních a komunikativních dovedností

• ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými

4) Dítě a společnost, oblast sociálně-kulturní :

• rozvoj základních kulturně společenských postojů, návyků a dovedností dítěte

 • vytvoření povědomí o mezilidských a morálních hodnotách

• rozvoj schopností žít ve společenství ostatních lidí, přizpůsobit se, spolupracovat, spolupodílet se, přináležet k tomuto společenství, vnímat a přijímat základní hodnoty v něm uznávané

• rozvoj kulturně estetických dovedností produktivních i receptivních

• vytvoření základu estetického vztahu ke světu, k životu, ke kultuře a umění 

5) Dítě a svět, oblast environmentální :

• vytváření vztahu k místu a k prostředí, ve kterém dítě žije (cesta vlakem, pozorování krajiny, naše město aj.)

• osvojování si jednoduchých poznatků o světě a životě užitečných pro vytváření elementárního povědomí, o přírodním, kulturním i technickém prostředí, o rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

• pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

• rozvoj schopnosti přizpůsobovat se přirozenému vývoji a změnám

• rozvoj schopnosti vážit si života ve všech jeho formách

• vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem

• osvojení si dovedností potřebných k vykonávání jednoduchých činností v péči o okolí a k spoluvytváření zdravého a bezpečného prostředí

• osvojení si poznatků a dovedností chránících před nebezpečnými vlivy prostředí • rozvoj pocitu sounáležitosti s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemí

Integrované bloky tvoří propojené celky, učitelkám poskytují prostor pro tvořivou práci. Podle věkového složení dětí se liší náročností v rámci smíšené třídy a umožňují rozvoj každého dítěte ve všech oblastech, i když na jiných úrovních. Nabídka činností je provázána tématem, které je dětem blízké, pro ně přirozené, jim užitečné a respektuje jejich individuální potřeby a záliby. Integrované bloky jsou dále doplňovány na jednotlivých místech poskytovaného vzdělávání dílčími projekty a programy.

ŠVP PV nabízí charakteristiku dlouhodobého integrovaného bloku, vzdělávací oblasti – cíle, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy, časový rozsah a věkovou skupinu, taktéž vše obsahují i střednědobé integrované bloky. Každá učitelka téma sdružuje do podtémat = krátkodobé integrované bloky. Ty jsou podrobně rozpracovány v TVP PV.

Třídní vzdělávací programy (dále TVP) vymezují specifika smíšené třídy, podmínky, které ovlivňují výchovně vzdělávací činnosti, upravují vzájemné spolupůsobení učitelek na třídě. K jednotlivým integrovaným blokům jsou podrobně rozpracované dílčí vzdělávací cíle, s kterými korespondují očekávané výstupy.

Charakteristika školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „SVĚT KOLEM NÁS, SVĚT VE MNĚ“

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání byl vypracován na podkladu Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Splňuje tedy všechny náležitosti, které jsou pro jeho tvorbu stanoveny. Program „Svět kolem nás, svět ve mně“ je zpracován do 5 integrovaných bloků, které vycházejí ze čtyř ročních období. Všechny integrované bloky jsou sestaveny tak, aby děti byly rozvíjeny všestranně a harmonicky s přihlédnutím k jejich individuálním zvláštnostem a potřebám.

Celý tento školní rok se zaměříme na poznávání místa, ve kterém žijí nejen lidé, zvířata a rostliny, ale možná i skřítkové. Seznámíme děti s českými tradicemi, které již mnohdy neznají. Přiblížíme jim pranostiky, kterými se kdysi lidé řídili. A ukážeme dětem krásy naší země, která je srdcem Evropy.

První integrovaný blok má název „Barevný podzim“. Zde se nejprve děti budou seznamovat s pravidly soužití ve školce i mezi ostatními lidmi, s poznáváním okolí mateřské školy, s dodržováním stanovených pravidel určených pro jejich bezpečnost. Dále se děti seznámí se změnami v přírodě, s životem zvířat na podzim, s podzimními činnosti a s tradicemi a zvyky, které jsou typické pro toto roční období. Druhým integrovaným blokem je „Zdravý život“. V tomto období se s dětmi zaměříme za zdravý životní styl a seznámíme se podrobněji s lidským tělem. Dále se začneme těšit na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Budeme vyrábět dárečky. Seznámíme se s předvánoční dobou, kdy se uklízí, peče cukroví, chodí Barborka a Mikuláš a samozřejmě se symboly Vánoc. Třetí integrovaný blok nese název „Máme rádi zimu“. Toto období je ideální pro zimní radovánky a zimní sporty. Neopomene ani přírodu v zimě a změny, které se zimou nastávají, ale ani na zvířecí kamarádi a péči o ně. Čtvrtým integrovaným blokem je „Vůně jara“. Hlavním svátkem jara jsou Velikonoce.  Projdeme se rozkvetlou jarní přírodou. Budeme se seznamovat s jarními květinami i s mláďátky, s bezpečností sebe i lidí okolo a s dodržováním pravidel silničního provozu. Hlavním cílem bude připravit předškoláky na zápis do základní školy. Posledním integrovaným blokem je „Co už umíme“. V tomto období absolvujeme mnoho výletů, jak v našem okolí, tak po celém světě. Tento integrovaný blok bude převážně blokem prázdninovým. Děti budou vyprávět zážitky z dovolených, z poutí i jarmarků. Opět dětem přiblížíme tradice a pranostiky, které se váží k létu. Prozkoumáme podvodní svět i přírodu v létě, ale hlavně si budeme užívat mnoho zábavy a radosti. Hlavní naší snahou bude, aby z dětí vyrostli šťastní, sebevědomí, pokorní a učení mladí lidé, kteří chápou svět jako nekonečné spektrum možností, ale zároveň jako místo, které si musíme hýčkat a opatrovat.

I. blok:

BAREVNÝ PODZIM

Časový rozsah: přibližně 2 měsíce

Věková kategorie 2 – 7 let

Integrovaný blok s názvem „Barevný podzim“ bude probíhat v měsících září – říjen. Toto období je ve znamení mnoha změn, nejen v životě dítěte, které přichází do nového prostředí, aby prožilo něco nového, zajímavého a navázalo nová přátelství a seznámilo s životem školy i  vesnice. Ale také ve znamení změn v krásné podzimní přírodě. Toto roční období přináší řadu nevšedních zážitků v podobě barev, vůní a chutí a změn, které mohou ovlivňovat náladu lidí, například neustálou změnou počasí, které je pro tuto dobu typické. Pro vytvoření kladného vztahu k podzimnímu období se blíže seznámíme s měnící se přírodou, s činnostmi dospělých, které jsou spojené se sklizní ovoce a zeleniny a přípravou zahrádek a polí na zimu. Zaměříme se i na další dary podzimu v podobě plodů stromů a keřů, lesů (kaštanů, žaludů nebo hub) a seznámíme se s jejich důležitostí pro zvěř, ale i člověka. Pomocí těchto darů si budeme rozvíjet pracovní dovednosti a představivost při hře a fantazii při tvoření. Budeme pozorovat život volně žijících zvířat a jejich příprav na zimu a nezapomeneme také na odlet ptactva do teplých krajin. Krásy podzimu budeme vnímat a prožívat opravdu všemi smysly. Zrakem budeme pozorovat barvy a změny v přírodě, tvary. Sluchem poznáváme zpěv ptáků, šelest vánku a větru v korunách stromů a trávě. Hmatem se seznámíme s povrchem listů, kůrou stromů, trávou, mechem. Čich nám prozradí, jestli jsme v lese, na louce, či na poli. Zda v ruce držíme houbu nebo jablíčko. A konečně chuť nám napoví o druhu čerstvě utrženého ovoce, zeleniny. Během podzimu si také vyzkoušíme typické hry a činnosti – opékání jablíček nebo brambor, pouštění draka, hrabání listí, zazimování truhlíků. Zároveň se seznámíme s říkadly, příběhy, legendami a pranostikami, které se váží nejen k podzimní tématice, ale také k tradicím, kterými si budeme rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Pomocí her s přírodninami se hravou formou zaměříme na rozvoj předmatematické gramotnosti a rozvoji logického myšlení. Nezapomeneme na rozvoj řečových schopností. Dalším cílem tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem důležitosti přírody pro člověka a významu, proč o ni pečovat a chránit ji. A také seznámit a přiblížit dětem lidové zvyky, tradice, kterými se kdysi lidé odměňovali za práci na polích a děkovali tím i za „dary země“ přírodě. K typickým podzimním tradicím patří i pranostiky a vysvětlíme, proč se jimi lidé často řídili a věřili jim. Patří sem tradice a pranostiky „o dožínkách“, „o dočesné“, „o vinobraní“, ale také o lnu a konopí, o bramborách nebo řepě, ale také dalším ovoci a zelenině. K nejoblíbenějším svátkům, kdysi patřilo „posvícení“. I s touto tradicí se seznámíme, jelikož je to tradice, ke které se v mnoha městech, nejen v naší zemi, lidé vracejí i v dnešní době. Další podzimní tradicí jsou v naší zemi „Dušičky“ a ve světě „Halloween“- seznámíme se s jejich průběhem a významem. Posledním z hlavních cílů toho integrovaného bloku je přiblížení významných událostí a svátků, které uctíváme v naší české zemi. Ale také se podíváme do světa, abychom se porozhlédli i tam a seznámili se s tradicemi a zvyky, které jsou spojené nejen s podzimem, ale třeba s významnou událostí dané země. V podzimním období máme kromě tradic a zvyků, také velmi významné svátky. Mezi tyto svátky patří svátek „svatého Václava“, který je uznán za státní svátek a označován jako „Den české státnosti“. Dalšími významnými státními svátky jsou: „Den vzniku samostatného československého státu 1918“ a „Den boje za svobodu a demokracii“. Rádi bychom děti s důležitostí těchto svátků seznámili a přiblížili jim dějiny naší České republiky.

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

• odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli) a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

• dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Činnostní a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

• má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe potřebu je zachovávat • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

Témata:

Krteček nás vítá

Vzdělávací záměr:

Naučit děti vnímat a přijímat prostředí v mateřské škole, seznámit se se zaměstnanci mateřské školy, s novými kamarády a s pravidly vzájemného chování. Při respektování individuality dítěte naučit je i respektovat druhé.

Seznamovat děti se základními bezpečnostními návyky (vůči sobě i ostatním).

Seznamování dětí se živou přírodou, s jednoduchými pracovními činnostmi.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Zvládat jednoduchou sebeobsluhu, základní hygienické a zdravotně preventivní návyky a pracovní úkony (osobní hygiena, postarat se o sebe a své věci, umět stolovat, udržet po sobě pořádek,…). Učit se vnímat pomocí smyslů.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Umět se domluvit, vést rozhovor. Naučit se rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy), porozumět jejich významu.

Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) – Poznat a pojmenovat, co mě obklopuje.

Sebepojetí, city, vůle – Naučit se odloučit od blízkých.

Dítě a ten druhý

Navazovat kontakty s dospělým, kterému je dítě svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním a respektovat ho; bez zábran se naučit komunikaci i s druhým dítětem. Naučit se dodržovat dohodnutá a pochopená pravidla na třídě.

Dítě a společnost

Adaptovat se na život ve škole.

Začlenit se do třídy mezi své vrstevníky, respektovat jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti a dovednosti.

Dítě a svět

Naučit se bezpečně orientovat v novém prostředí.

Vzdělávací činnosti:

adaptační režim pro nové děti

seznámení s mateřskou školou a jejími zaměstnanci

vycházky do okolí mateřské školy

vytvoření herních pravidel

komunitní a komunikativní kruhy

ochutnávka ovoce ze zahrádek, popř. výroba ovocných salátů, ohýnek – opékání jablek a brambor na místním hasičském pozemku

práce na školní zahradě (úklid na podzim)

Lesní duchové přicházejí

Vzdělávací záměr:

Seznamování dětí se živou a neživou přírodou.

Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno. Porozumět slyšenému.

Poznávací schopnosti, myšlenkové operace*) – Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí. Soustředit se na činnost a udržet pozornost.

Sebepojetí, city, vůle – Soustředit se na činnost a její dokončení, prožívat radost ze zvládnutého a poznaného.

Dítě a ten druhý

Uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhému, přiznávat a respektovat je i u druhých; naučit se odmítnout nepříjemnou komunikaci.

Dítě a společnost

Uplatňovat návyky společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi (poprosit, poděkovat, pozdravit, nechat druhého domluvit,…). Naučit se domluvit na společném řešení.

Dítě a svět

Naučit se zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě, jednoduché praktické situace.

Vzdělávací činnosti:

oslava Dne zvířat (4. 10.)

vycházky do přírody (autentické pozorování změn)

Oslava Dne stromů (20. 10.)

využití knih o přírodě

sběr lesních plodů, návštěva lesa

„Podzimní tajemství“ – školní akce

svátek Dušiček, „Týden duchů“

II blok:

ZDRAVÝ ŽIVOT

Časový rozsah: přibližně 2 měsíce

Věková kategorie: 2-7 let

Integrovaného blok s názvem „Zdravý život“ bude probíhat v měsících  listopad – prosinec. K tradičním svátkům patřil svátek „svatého Martina“, který byl předzvěstí příchodu zimy a blížícího se adventního času a byl spojován s tzv. „martinskou husou“ a proto k tomu času dříve patřilo draní peří do peřin. Dalšími tradicemi byl svátek „svaté Kateřiny“, který byl ve znamení zábavy a tancovaček a také svátek „svatého Ondřeje“, ke které mu se váží různé magické praktiky.

 S příchodem zimy a očekávání Vánoc se zaměříme na prožívání adventního období a na příjemnou předvánoční atmosféru. K začátku zimy patří především kouzelný adventní čas, který začíná již čtyři týdny před Štědrým dnem. Připomeneme si, že adventní neděle mají svá jména: Železná, Bronzová, Stříbrná a Zlatá. Dále si přiblížíme legendu o sv. Barboře, také postavu svatého Mikuláše s Mikulášskou nadílkou. Velkou důležitost budeme klást na vlastní prožitek dětí a jejich vyprávění svých zážitků. Povíme si, co znamenaly a kdy se konaly obchůzky Lucek. Nakonec si přiblížíme příběh narození Ježíška, vánoční tradice a zvyky v naší zemi, ale i zemích dalších. Nezapomeneme ani na lidové pranostiky, vánoční koledy a oslavu Nového roku v Česku i po celém světě. Nezapomeneme samozřejmě na výrobu dárečků pro rodiče a další blízké, na vánoční výstavy, procházky po vánočním městě. Uděláme radost starším lidem, které potěšíme příjemnou vánoční návštěvou, dárečky a krátkým vystoupením, které navodí příjemnou vánoční atmosféru i u nich v srdcích. Dále se zaměříme na lidské tělo a zdravý životní styl. Nezapomene na studené zimní počasí, které v lednu venku panuje. S dětmi se zaměříme na vhodné oblékání v zimě a na prevenci onemocnění. Povíme si, co jsou vitaminy, jak nám pomáhají bylinky, které jsme v létě nasušili. Jak pečovat o své zdraví, neboť zdraví je to nejcennější, co člověk má. Také budeme poznávat lidské tělo, jeho funkce, z čeho se skládá. Dále si povíme, jaký je vývoj člověka od narození do stáří, o správné životosprávě a nezapomene zmínit, co přispívá k dobré náladě, spokojenosti a zdraví. I my ve školce si budeme chystat masky na karneval a zdobit třídu. Budeme si užívat veselou masopustní náladu. Budeme se učit masopustní říkanky a písničky, budeme se radovat. K přiblížení tohoto období budeme využívat interaktivní pomůcky a samozřejmě knihy. Posledním z hlavních cílů toho integrovaného bloku bude poznání přírody v zimě. Právě v zimních měsících, kdy vše zamrzne a zapadá sněhem, potřebují zvířátka naši pomoc. S dětmi vyrobíme krmítka pro ptáčky a zavěsíme je na zahradě školky.

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

• komunikuje v běžných situacích bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

• chová se při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích obezřetně; nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

• ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

Témata:

Pořád se něco děje

Vzdělávací záměr:

Seznamovat děti s přírodními vlivy, změnami a ději vzhledem k ročnímu období.

Naučit je poznávat lidské tělo a jeho části; dovést je k poznatku pochopení důvodu, proč si každý musí chránit svoje zdraví.

Mít povědomí o kulturním dění v okolí dítěte.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci. Naučit se pojmenovávat části těla a některé orgány, znát jejich funkci. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí. Mít povědomí o významu zdravé výživy.

Dítě a psychika

Jazyk a řeč – Umět formulovat otázky, odpovídat, slovně reagovat. Učit se nová slova a aktivně je používat. Umět popsat situaci (skutečnou i podle obrázku).

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Učit dítě přemýšlet, vést jednoduché úvahy a umět to také vyjádřit.

Sebepojetí, city, vůle – Naučit se vyjadřovat svůj souhlas, či nesouhlas. Naučit se rozhodovat o svých činnostech. Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla.

Dítě a ten druhý

Uplatňovat své individuální potřeby, přání a práva s ohledem na druhého, učit se řešit konflikt dohodou, přijímat a uzavírat kompromisy.

Dítě a společnost

Utvořit si základní dětskou představu o pravidlech chování a společenských normách, co je a není s nimi v souladu.

Dítě a svět

Uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může v okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se chránit. Všímat si změn a dění v okolí.

Vzdělávací činnosti:

vycházky do přírody, pozorování, sběr přírodnin a podzimních plodin, sušení

pracovní odpoledne s rodiči z nasbíraných přírodnin

námětové hry (Na lékaře, Na kuchaře – co je zdravé?,…), didaktické hry (pracovní listy, obrazový materiál, encyklopedie,…)

oslava svátku sv. Martina (11. 11.)

beseda se zdravotní sestrou pí. Urbanovou

seznamování s Adventním časem (využití knih ze školní knihovny –Vánoční čtení, Advent,…)

zpěv u rozsvěcení vánočního stromku u OÚ

Měsíc tajných přání

Vzdělávací záměr:

Posilovat a podporovat dětská přátelství a vztahy mezi ostatními (dítě-dítě, dítě-dospělý). Naučit děti myslet i na druhé (nejen na děti, ale i na zvířata ve volné přírodě).

Seznamovat děti s našimi kulturními tradicemi.

Učit děti různým druhům dorozumívání a vzájemného kontaktu (řeč, gesta, zvuky, písmena, čísla…), sdělování (divadlo, knihy,…).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Učit se zachovávat správné držení těla. Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Učit se zacházet s jednoduchými hudebními nástroji.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně formulovaných větách. Naučit se zpaměti krátké texty (písničky, říkanky,…).

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci. Vědomě užívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si.

Sebepojetí, city, vůle – Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí, snažit se ovládat. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků.

Dítě a ten druhý

Respektovat potřeby jiného dítěte, dělit se s ním o hračky, pomůcky,…, rozdělit si úkol; vnímat, co si druhý přeje, či potřebuje, vycházet mu vstříc.

Dítě a společnost

Chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek, ale i s ohledem na druhé. Porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých. Dodržovat pravidla her i jiných činností.

Dítě a svět

Mít povědomí o širším společenském, přírodním a kulturním prostředí i o jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a praktických ukázek.

Vzdělávací činnosti:

oslava svátku sv. Barbory (4. 12.)

mikulášská nadílka

vánoční besídka, popř. vánoční posezení s rodiči

vánoční divadlo

dárky pro zvířátka – péče o krmítka u MŠ (po celou zimu), krmení lesní zvěře (suché pečivo, nasbírané podzimní plody)

pečení cukroví

III blok:

MÁME RÁDI ZIMU

Časový rozsah: přibližně 2 měsíce

Věková kategorie: 2-7 let

Integrovaný blok s názvem „Máme rádi zimu“ bude probíhat v měsících leden – únor. Ve třetím bloku si přiblížíme legendu o mudrcích z východu, s Kašparem, Melicharem a Baltazarem. Povíme si, co symbolizuje zlato, kadidlo a myrha. Dary, které měli přinést.

V neposlední řadě si budeme užívat zimní radovánky na sněhu i na ledu. Sníh a led budeme zkoumat našimi smysly. Budeme provádět různé pokusy, soutěže a zimní sporty. K zimnímu období patří také masopust. Je to období veselí, legrace i hostin. S dětmi si povíme, co znamená slovo maso – půst. Seznámíme se s lidovými tradicemi a zvyky, které k tomuto období patří. Nahlédneme na masopustní hostinu. Lidé si pro toto období připravují masky a maškary, tancují a zpívají. Také se seznámíme s různými řemesly a materiály. Při procházkách budeme zkoumat a pozorovat přírodu – změny, které v tomto zimním období nastanou. Dále budeme pozorovat stopy zvířátek ve sněhu a učit se je rozeznat. Také si přiblížíme pravidla, která je třeba dodržovat při pozorování v lese, k čemuž využijeme smysly dětí. Naším úkolem bude děti seznámit se zimní přírodou, se zvířátky a ptáčky, kteří v lese v zimě žijí, abychom je společně uměli chránit a pomáhat jim. Nakonec děti seznámíme s českým malířem, spisovatelem a ilustrátorem – Josefem Ladou, s jeho pohádkami a kresbami, které k české zimě nerozlučně patří.

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

Sociálně personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnosti a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

• má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

Témata:

Stopy zimního života

Vzdělávací záměr:

Učit děti lidovým zvykům (Tři králové).

Poznávání přírodních jevů a souvztažností (zamrzlá okna, sníh taje v teple,…).

Seznamování dětí s prostorovými pojmy, elementárními matematickými souvislostmi.

Podporování u dětí zdravých životních návyků (např. sportovat jde i v zimě).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Zvládat základní pohybové dovednosti v různém prostředí (pohyb na sněhu a ledu). Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku. Mít povědomí o významu aktivního pohybu. Naučit se zacházet se sportovním náčiním.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Správně vyslovovat, ovládat tempo, intonaci a dech. Poznat některá písmena a číslice; poznat napsané své jméno.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, všímat si nového, změněného,… (skupenství vody). Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je používat. Chápat prostorové pojmy.

Sebepojetí, city, vůle – Ve známých a opakujících se situacích (kterým dítě rozumí) ovládat svoje city a přizpůsobovat své chování. Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, hudbou, výtvarně,…). Uvědomovat si své možnosti i limity.

Dítě a ten druhý

Naučit se spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost

Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik. Připomenutí pravidel chování a společenských norem (při hrách, soutěženích, ve vztahu k ostatním dětem,…).

Dítě a svět

Porozumět přirozenosti a samozřejmosti změn, přizpůsobovat se jim (změny kolem nás).

Vzdělávací činnosti:

procházky zimní přírodou, krmení lesní zvěře (nasbírané podzimní plody, suché pečivo,…)

pokusy se sněhem a ledem, pozorování různých skupenství vody

provozování zimních sportů a radovánek

návštěva ZŠ s předškoláky

„Zimní tajemství“ – školní akce

Umíme být někým jiným

Vzdělávací záměr:

Učit děti druhům zaměstnání a lidské práce, role (uplatnění) v lidské společnosti.

Učit děti rozlišovat různé druhy materiálů a jejich vlastnosti (kov, přírodní materiály,  sklo, nerosty,…).

Naučit děti pochopit elementární časové pojmy a souvislosti.

Učit děti přijímat rozmanitost přírody, řád; pochopit její důležitost.

Seznamovat je s běžnými věcmi kolem nás.

Učit děti poznávat další druh zvířat – ptáky. Naproti tomu koho dalšího mohou najít na obloze (letadla, draky,…).

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou. Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem. Naučit se zacházet s předměty denní potřeby.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Utvářet jednoduché rýmy. Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma. Chápat slovní vtip a humor. Učit se nová slova. Aktivně je používat.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno. Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit. Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech i ve slovních výpovědích. Chápat elementární časové pojmy.

Sebepojetí, city, vůle – Těšit se z hezkých a příjemných zážitků. Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky. Umět zorganizovat hru.

Dítě a ten druhý

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. Spolupracovat s ostatními.

Dítě a společnost

Vyjadřovat se prostřednictvím hudebních a hudebně pohybových činností, zvládat základní hudební dovednosti vokální i instrumentální (zpěv, hra na jednoduché nástroje, vyjádření rytmu,…). Zacházet šetrně s vlastními i cizími pomůckami, hračkami, předměty denní potřeby, s knížkami,…

Dítě a svět

Vnímat, že svět přírody i lidí má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý.

Vzdělávací činnosti:

didaktické hry, námětové hry na řemesla, třídění materiálů podle druhu – využití didaktických pomůcek

exkurze – „Kde pracují máma s tátou“ (popř. dospělí), návštěva truhlářství, obchodu, pošty

pohádky, básničky, písničky o ročních obdobích nebo měsících, popř. dnech v týdnu,… – tato část se prolíná celým rokem

výroba masek – odpoledne s rodiči, maškarní rej

IV blok:

VŮNĚ JARA

Časový rozsah: přibližně 2 měsíce

Věková kategorie: 2-7 let

Integrovaný blok s názvem „Vůně jara“ bude probíhat přibližně v měsících březen – duben. S příchodem jara se začíná probouzet příroda a s ní i nový život. Začínají se rodit mláďátka, probouzejí se květiny, tráva, začínají kvést stromy a slýcháme zpěv ptáčků. Připomeneme si, kteří ptáčci se k nám vrátili, které květinky kvetou na jaře a dělají nám radost a mimo jiné si přiblížíme život zvířat na statku, v ZOO ale i na jiných kontinentech. Jedním z cílů tohoto integrovaného bloku, je seznámit děti se změnami v přírodě, které se dějí na jaře a přiblížit jim lidové tradice, které k tomuto období patří. Jednou z tradic, kterou dětem připomeneme, bude vynášení Moreny, čímž zaženeme zimu a budeme se moci věnovat činnostem spojenými s jarem. Dále se zaměříme na Velikonoce a jejich význam u nás i ve světě. Seznámíme děti s rozdíly v oslavách jara v naší zemi. Mezi další lidové tradice, na které se zaměříme, bude pálení čarodějnic – Filipojakubská noc. A v návaznosti na ni, Máje a zvyky s nimi spojenými. Samozřejmě neopomeneme svátek matek, který je také pro toto období typický. S nástupem jara také souvisí ochrana přírody a péče o ni. Proto dalším cílem tohoto integrovaného bloku bude naučit děti přirozeně pečovat o své okolí a chránit ho. Výpravami do přírody, prací na zahradě a pozorováním budeme děti vést k pochopení důležitosti sounáležitosti s živou a neživou přírodou. Nebudeme se zabývat pouze naším okolím, ale postupně prozkoumáme vztah k přírodě v různých zemích světa a na různých kontinentech. Seznámíme se s národnostmi, které stále žijí v sounáležitosti s přírodou a jsou technickým a digitálním světem naprosto nepolíbení. Pokusíme se zhodnotit, kde je život s přírodou nejharmoničtější a kde je naopak velmi disharmonický a nepochopený a proč tomu tak je. Společně se pokusíme, alespoň trochu změnit smýšlení a pohled na důležitost přírody pro náš budoucí život. Posledním z hlavních cílů tohoto bloku bude příprava předškoláků na zápis do základní školy. Zaměříme se na předmatematickou a finanční gramotnost, ale neopomeneme ani předčtenářskou gramotnost a rozvoj logického myšlení. Navštívíme s dětmi knihovnu, kde se pokusíme probudit v nich zájem o knihy a dětské příběhy.

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení

• má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

• klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

• řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

• rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže mezi nimi volit

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

• nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

• dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

• domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

• napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

• chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování

Činnostní a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• učí se svoje činnosti a hry plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

• dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

• zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

• chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

• uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

• dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Témata:

S Krtečkem do světa pohádek

Vzdělávací záměr:

Seznamovat děti se změnami na jaře.

Na příkladech z literatury učit děti pochopit lidské vlastnosti a dovednosti, přirozenou různost lidí a jejich chování.

Učit děti koho a co najdou v blízkosti vody a pod vodou.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí. Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo. Sledovat vyprávění příběhu, pohádky.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Řešit úkoly, problémy, a situace, myslet kreativně, předkládat nápady. Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (společné či podstatné znaky, podoba x rozdíl, vlastnosti předmětů či jevů, jejich vzájemné souvislosti).

Sebepojetí, city, vůle – Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

Dítě a ten druhý

Chovat se obezřetně při setkání s neznámými dětmi, dospělými, v případě potřeby požádat druhého o pomoc (pro sebe i druhé).

Dítě a společnost

Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, a tím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých, odmítat společensky nežádoucí chování.

Vyjadřovat se pomocí hudby a hudebně pohybových činností.

Dítě a svět

Osvojit si elementární poznatky o okolním prostředí, využitelné pro další učení a životní praxi.

Vzdělávací činnosti:

„Vítání jara“

oslava Dne vody (22. 3.) – „Otevírání studánky“

oslava Mezinárodního dne divadla (27. 3.)

pozorování ve volné přírodě, ztvárnění prožitků (výtvarné, hudební,…)

návštěva vesnické knihovny– měsíc knihy

oslava Mezinárodního dne knihy (2. 4.)

námětové a didaktické hry („Na knihaře“,…), práce s encyklopediemi a knihami o přírodě

„Jarní tajemství“ – školní akce

opakování znalostí a vědomostí před zápisem do ZŠ

Jarní probuzení

Vzdělávací záměr:

Naučit děti přirozenou formou poznávat další druhy zvířat – domácí, volně žijící; jejich rodinu.

Naučit děti koho a co najdou na zemi a pod zemí (další druhy – brouci, ještěrky,…).

Učit děti základním vlivům člověka na životní prostředí.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví. Zachovávat správné držení těla. Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech. Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity ve vhodně zformulovaných větách.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným. Vnímat, že je zajímavé se dozvídat nové věci, využívat zkušeností k učení. Chápat prostorové pojmy, orientovat se v prostoru i rovině.

Sebepojetí, city, vůle – Vyjádřit svůj souhlas či nesouhlas, odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech,… Být citliví ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem.

Dítě a ten druhý

Porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad. Přijímat a uzavírat kompromisy, řešit konflikt dohodou.

Dítě a společnost

Vnímat umělecké a kulturní podněty, pozorně poslouchat, sledovat, hodnotit svoje zážitky. Zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých technik a dovedností.

Dítě a svět

Porozumět, že změny jsou přirozené a samozřejmé (že se vše kolem mění a vyvíjí), že se změnami v životě je třeba počítat.

Vzdělávací činnosti:

oslava Mezinárodního dne ptactva (1. 4.)

návštěva statku

vycházky do přírody

práce s literaturou, komunitní kruhy

úklid okolo MŠ

oslava velikonoc

oslava Dne Země (22. 4.)

V blok:

CO UŽ UMÍME

Časový rozsah: přibližně 4 měsíce

Věková kategorie: 2-7 let

Integrovaný blok s názvem „Co už umíme“ bude probíhat v měsících květen – srpen.

V tomto bloku budeme učit děti pečovat o své zdraví i zdraví lidí okolo. Konec jara je obdobím prvních letních sportů, proto se zaměříme na bezpečnost. Ať už na veřejných komunikacích, na hřištích nebo při pohybu lese. Děti si osvojí pravidla, která jsou s bezpečností jejich i ostatních lidí spojena  a která je třeba dodržovat. Zaměříme se také na dopravu a dopravní značky, na důležitá telefonní čísla. Navštívíme složky záchranného systému a seznámíme se s jejich posláním. Procestujeme s dětmi celý svět, přiblížíme jim jiné kultury a jiný pohled na život a na svět.  Raketou proletíme vesmír a poznáme planety sluneční soustavy. Nakonec se však zase vrátíme k nám domů, kde je nejkrásněji a kde se děti musí naučit žít ve vzájemné úctě a sounáležitosti s druhými lidmi, ale i přírodou.

Léto je nejteplejším obdobím v celém roce. Příroda se krásně zelená, všechno kvete, zahrádky se plní vlastní úrodou. Je to čas, kdy už si nemusíme oblékat  teplé bundy, boty nebo dlouhé kalhoty. Je to chvíle, na kterou se děti nejvíc těší. Blíží se konec školního roku a před námi jsou velké prázdniny. Je to období bouřky, deště a velkého horka, které si užíváme koupáním v bazénu. Ale i výlety, tábory ba dokonce i dovolená u moře. Čas plných zážitků a prožitků. Jeden z prvních cílů tohoto bloku je si přiblížit veškeré svátky, zvyky, tradice a také pranostiky. Nejprve si objasníme, kdy a čím vlastně léto začíná. Povíme si, že první letní den začíná slunovratem, kdy je nejkratší noc v roce. Tím si připomeneme náš první svátek – Svatojánská noc. Tento svátek předchází den svatého Jana Křtitele, počátek léta. Tato noc je plná magie a kouzel. Je pokračováním letního slunovratu, kdy se vítá léto a teplé, úrodné měsíce. Dále se zaměříme na svátek svaté Anny, jejíž pranostika říká: „Svatá Anna chladna z rána“, „O svaté Anně sedlák žita nažne“. Určitě nesmíme zapomenout na svátek Cyrila a Metoděje a také na svátek mistra Jana Husa. Přiblížíme si, jak moc jsou tyto dva svátky důležité. Další známou tradicí, kterou si připomeneme, jsou naše oblíbené poutě. Den plný zábavy, radosti a smíchu. V této tradici se zmíníme o svátku svatého Jakuba. Také nezapomeneme vynechat tradiční trhy a jarmarky. Povíme si, že v dnešní době, vlivem rozvíjející se tovární výroby, se však lidová řemesla přesunula na okraj zájmu a z našeho života téměř vymizela. Ačkoliv v některých místech České republiky si tuto tradici můžeme připomínat. Tradiční trhy a jarmarky se slaví po celý rok. Léto a prázdniny jsou časem dovolených, proto s dětmi budeme  navštěvovat různé země i kontinenty, budeme si vyprávět zajímavosti nebo zážitky z dovolených. K létu také patří teplo a koupání, proto se seznámíme s podvodním světem, který je pestrý a nesmírně zajímavý. Ukážeme si živočichy, které děti znají a jsou jim blízké, ale i živočichy, které ve vodě pouhým okem ani nezahlédnou. Tento integrovaný blok, je z části blokem prázdninovým, proto v hlavní řadě budeme usilovat o pohodu, zábavu a stále dobrou náladu mezi dětmi. Budeme se vydávat na malé výlety, budeme hodně v přírodě, ale navštívíme i blízká hřiště. Postupně se rozloučíme s dětmi, které odcházejí, a překulíme se do dalšího školního roku.

Kompetence k učení

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

• uplatňuje získanou zkušenost v praktických situacích a v dalším učení • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

• učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

• učí se s chutí, pokud se mu dostává uznání a ocenění

Kompetence k řešení problémů

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

• řeší problémy na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu, zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadní zkušenosti, fantazii a představivost

• užívá při řešení myšlenkových i praktických problémů logických, matematických i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívá je v dalších situacích

• zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

• chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

Komunikativní kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

• ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

• průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím

• dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

• ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

Sociální a personální kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

• samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

• uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

• projevuje dětským způsobem citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

• dokáže se ve skupině prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

• spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobuje se jim

• je schopno chápat, že lidé se různí, a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem

Činnostní a občanské kompetence

dítě ukončující předškolní vzdělávání

dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky

uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni lidé mají stejnou hodnotu

ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může ovlivnit

dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Témata:

Letem světem

Vzdělávací záměr:

Seznamovat děti s další planetou naší soustavy – sluncem a s jeho vlivem na naši Zem.

Vytvářet u dětí povědomí o naší planetě.

Dovést děti k poznání, že svým chováním a jednáním si lidé naší Země tvoří svoje prostředí a nepřímo se tak podílejí na vlivu na své zdraví.

Posilování a podporování lásky k nejbližším.

Seznamovat děti s různými druhy dopravy, uvědomovat si její vliv na přírodní prostředí, na zvířata, kteří „žijí s námi“.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Umět zacházet s běžnými pracovními pomůckami, drobnými nástroji, hudebními nástroji. Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí.

Dítě a jeho psychika

Jazyk a řeč – Umět správně vyslovovat, ovládat tempo, dech, i intonaci. Umět pojmenovat většinu toho, čím je dítě obklopeno.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit.

Sebepojetí, city, vůle – Přijímat pozitivní ocenění (popř. i neúspěch), učit se hodnotit svoje pokroky. Těšit se z hezkých a příjemných zážitků.

Dítě a ten druhý

Chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu, přestože je každý jiný (vypadá jinak, chová se jinak,…)

Dítě a společnost

Pochopit, že každý má ve společenství svou roli podle, které je třeba se chovat (rodina, třída, herní skupina,…). Chovat se k druhým zdvořile, s úctou k jejich osobě, vážit si jejich práce.

Dítě a svět

Mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka. Rozlišovat aktivity, které okolnímu prostředí prospívá a které mu škodí (umět na ně upozornit).

Vzdělávací činnosti:

oslava Dne slunce (3. 5.)

oslava Mezinárodního dne rodiny (15. 5.)

oslava svátku matek (druhá květnová neděle), práce s knihami

vycházky do přírody, pozorování

pokusy, pozorování

práce s encyklopediemi

pozorování dopravy ve městě (nádraží, křižovatka)

Krtečkovi  znalosti a zkušenosti

Vzdělávací záměr:

Učit děti poznávat další národy, jiné země a jejich kulturu, rozmanitost a různorodost lidí.

Učit děti poznávat další období v roce, rostliny v tomto období (sílu a užitek bylin).

Naučit děti schopnosti zhodnotit svoji práci (celoroční).

Upozorňovat děti a naučit je vnímat nebezpečí, která je mohou potkat při hrách, o prázdninách, kdykoli a kdekoli.

Očekávané výstupy:

Dítě a jeho tělo

Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví. Zvládat zdravotně preventivní návyky (postarat se o sebe a své věci, v letním období přijímat více tekutin, před pobytem na slunci se chránit ochrannými krémy,…).

Dítě a psychika

Jazyk a řeč – Umět sledovat očima zleva doprava. Umět porozumět slyšenému, umět formulovat otázky, hodnotit, slovně reagovat, popsat situaci.

Poznávací schopnosti a myšlenkové operace*) – Umět přemýšlet a vést jednoduché úvahy. Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti. Umět řešit problémy, předkládat nápady.

Sebepojetí, city, vůle – Umět prožívat radost ze zvládnutého, poznaného. Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je.

Dítě a ten druhý

Umět přirozeně a bez zábran komunikovat s druhým dítětem. Umět se bránit projevům násilí, ponižování a ubližování.

Dítě a společnost

Pochopit, že každý má své společenství (jiné národy), ale že všichni tvoříme jednotu (lidé na celé Zemi), která může naše prostředí chránit či poškozovat. Uvědomovat si, že ne všichni lidé respektují pravidla chování, že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům a tak ohrožovat bezpečí druhých; umět odmítat toto chování.

Dítě a svět

Pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (chránit přírodu a tvory v ní, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, spoluvytvářet pohodu prostředí,…).

Vzdělávací činnosti:

oslava Dne dětí (1. 6.)

oslava Světového dne životního prostředí (5. 6.)

rozloučení s předškoláky

toulky letní přírodou

projekt podporující zdraví

bezpečnostní pohádky a písničky

„Letní tajemství“ – školní akce

.

ČERVENEC, SRPEN:

Opakování poznaného (opakujeme vše, co se nám líbilo).

Společné akce:

první společná schůzka rodičů s pedagogickými pracovníky

podzimní tvoření

Svato-Martinská slavnost s průvodem

adventní tvoření

přivítání adventu u rozsvěcení stromu u OU

vánoční besídka pro rodiče společně se ZŠ

závody na pekáčích – společně s tatínky

velikonoční tvoření

oslava ke Dni matek

společný výlet

šipkovaná – hledání pokladu

ukončení školního roku – „loučení se školáky“

zahradní slavnost

Rodičům je rovněž umožněno docházet s dítětem do MŠ před pravidelnou docházkou v rámci adaptace dítěte na mateřskou školu.

O běžných záležitostech v MŠ jsou rodiče informováni na nástěnkách.

Dílčí projekty a doplňkové činnosti:

Výlety :                

výpravy do podzimní, jarní a letní přírody

výlet do Dolů

nadílka pro lesní zvířátka

výlet na Vysokou Srbskou

výlet na Mokřiny

výlet vlakem

Samostatné projekty:     

podzimní, zimní a jarní tajemství

pečení štrůdlu

podzimní výstava darů naší zahrádky

dýňování

drakiáda

pečení martinských rohlíčků

martinská slavnost, výroba lucerniček

návštěva čerta a Mikuláše

vánoční zdobení

adventní zpívání

tříkrálové koledování

zimní olympijské hry

karnevalový rej

vítání jara, vynášení Moreny

otvírání studánek

velikonoční tvoření

týden plný her

náš svátek

loučení

spaní v MŠ

Různé:                  

divadla v MŠ, ZŠ

návštěva divadel (Hronov)

pálení čarodějnic

předplavecký výcvik

návštěva Policie v MŠ

návštěva zdrav. sestry pí. Urbanové

Exkurze – do knihovny, obchodu, truhlářství, ke kováři, včelařství (p. Bartoň)

Spolupráce s časopisem „Žďárecký zpravodaj“.

Informace o MŠ spolu s fotografiemi na stránkách školy.

6. EVALUAČNÍ SYSTÉM A PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

         Cílem evaluace je ověřovat a zlepšovat kvalitu veškeré činnosti včetně podmínek školy.

6.1 Oblasti autoevaluace (co se bude sledovat):

Probíhají na několika úrovních:

ve vztahu k ŠVP – soulad s RVP PV

ve vztahu k TVP – soulad s ŠVP

ve vtahu k pedagogům – kvalita práce, klima školy

ve vztahu k provozním zaměstnancům

ve vztahu k zákonným zástupcům

ve vztahu k dítěti – kvalita individuálního rozvoje a učení

6.2 Prostředky evaluace:

Kritéria:

veškerá pedagogická činnost odpovídá filozofii školy

sledování a vyhodnocování funkčnosti ŠVP

pedagogové respektují potřeby dětí

pedagogický styl učitelek je podporující, počítá s aktivní spoluúčastí a samostatným rozhodováním dětí

pedagogové se věnují dětem a jejich vzdělávání, kde je vyvážený poměr spontánních a řízených aktivit

plánování činností vychází z potřeb a zájmů dětí, vyhovuje individuálním vzdělávacím potřebám a moznostem

průběžné sledování a hodnocení podmínek (materiálních, hygienických, personálních, podmínek vhodné psychohygieny, organizace a provozu školy a podmínek k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí (zápisy do knihy závad, do zprávy BOZP, do hospitačních zápisů)

pedagogové dbají na svůj osobní růst

sledování a hodnocení kvality práce provozních zaměstnanců

sledování a hodnocení kvality práce pedagogických pracovníků = kontrolní a hospitační činnost

zákonní zástupci jsou dostatečně informování o dění v mateřské školy

Techniky:

Hodnocení ve vztahu k ŠVP, TVP

konzultace pedagogický pracovníků na pedagogických poradách, diskuse, mediální ohlasy, fotodokumentace

Hodnocení ve vztahu k pedagogům

uskutečňuje se formou vzájemných hospitací (hodnotíme vzdělávací program a nabídku, kreativitu učitelky, schopnost respektovat individualitu a potřeby dítěte), sebevzdělávání učitelek, rozhovor s dětmi, rozhovor s učitelkou

Hodnocení ve vztahu k provozním zaměstnancům

všímat si plnění pracovních úkolů stanovených jejich pracovní náplní

sledovat jednání s dětmi při denním styku a jejich napomáhání při plnění cílů vzdělávacího programu

Hodnocení ve vztahu k zákonným zástupcům

individuální pohovory a schůzky

Hodnocení ve vztahu k dítěti

je připraven přehled o rozvoji dítěte, ve kterých zaznamenáváme jeho celkový vývoj fyzický i duševní, průběžně sledujeme učební pokroky každého dítěte

každému dítěti zakládáme portfolio s názvem „Moje první knížka“, osobní portfolio každého dítěte

Metody hodnocení a evaluace:

pozorování, opakované pozorování

rozhovor s dítětem, rozhovor s rodiči, konzultace s odborníky (diskuze)

rozbor herních aktivit dítěte

rozbor procesů učení

rozbor jazykových projevů

rozbor, analýza prací

rozbor chování a jednání ve skupině, vztahy, postavení dítěte ve skupině

analýza vlastní pedagogické práce

hospitace, rozbor závěrů hospitace

analýza třídní i školní dokumentace

6.3 Časový plán evaluace

1x ročně evaluace funkčnosti ŠVP – návaznost na RVP PV

odpovědnost: PP

1x týdně evaluace funkčnosti TVP – návaznost na ŠVP (zápis v třídní knize)

odpovědnost: PP

2x ročně evaluace pedagogů – hospitace

odpovědnost: ředitelka školy, zástupce ředitele pro MŠ

1x ročně autoevaluace pedagogů – autoevaluační dotazník

odpovědnost: PP

1x ročně evaluace spolupráce se zákonnými zástupci (akce, informativní schůzka)

odpovědnost: PP

2x ročně evaluace výsledků vzdělávání dětí – hodnotící arch, portfolio, u       předškolních dětí je využíván nástroj I-Sophii

(poznámky o dětech jsou psány průběžně)

odpovědnost: PP

Hospitace:

V současné době nebereme hospitaci jako vyloženě kontrolní činnost posuzující odbornost učitelky, ale jako společné hledání optimální cesty k naplňování cílů efektivního předškolního vzdělávání. Probíhá 1 – 2x ročně. Jsou o nich vedeny pravidelné záznamy. Vzhledem k tomu, že jsme malá jednotřídní MŠ, kde dochází ke každodennímu kontaktu mezi pedagogy, není nutné realizovat hospitační činnost ve velkém rozsahu. Zástupce ředitele pro MŠ má možnost každodenně sledovat aktivity MŠ. Využíváme také vzájemné hospitace, která slouží ke sjednocení kvality vzdělávání a k další inspiraci k tvorbě vzdělávací nabídky.

6.4 Odpovědnost učitelů

Obě učitelky se podílejí, jak na tvorbě ŠVP, tak na jeho evaluaci. Sbírají informace, zapisují poznámky o tom, co se osvědčilo či neosvědčilo. Na pravidelných pedagogických radách se poznámky porovnávají a vyvozují se z nich závěry.

Portfolio dítěte v naší MŠ má následující obsah:

záznamové archy zpracované 2x ročně – na konci školního roku paní učitelky vyhodnotí své záznamy a doporučí oblasti, které jsou potřeba posilovat pro děti nezralé nebo naopak vytvářet aktivity pro děti velmi bystré

diagnostická kresba vypovídající o určitém pokroku dítěte – „Moje první knížka“

osobní portfolio dítěte – obsahující výrobky a práce, které si děti určí, poznámky, fotografie,…

pracovní listy zaměřené na školní zralost

u dětí předškolního věku je využíván nástroj I-Sophii (říjen, duben)

ostatní dokumenty (vyjádření PPP, SPC, lékařů,…)

Výsledná pozorování a záznamy využíváme při neformální komunikaci se zákonnými zástupci dítěte. Všechny tyto údaje jsou důvěrné a jsou poskytované pouze mateřské škole a zákonným zástupcům dětí.

7. ZÁVĚR

Veškeré snažení všech zaměstnanců naší školy směruje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti – pravidelně zařazujeme články do časopisu Žďárecký zpravodaj.

Při tvorbě tohoto programu jsme vycházeli z analýzy podmínek školy, evaluace minulého ŠVP a výsledků školy.

Zaměříme se na zkvalitnění podmínek vzdělávání.

Na model vzdělávací nabídky nastavený tak, aby umožnil větší volnost a pružnost vybíraných témat.

Na realizaci výchovných postupů a pedagogického stylu prožitkovým způsobem.

Náš ŠVP je otevřený dokument umožňující další rozvoj školy, zkvalitnění vzdělávací nabídky a je přístupný podnětům a nápadům rodičovské veřejnosti.